افزايش ستارههاي کيفي محصوالت ايرانخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

افزاي//ش کيفيت محصوالت توليدي از طريق بهبود مستمر در فرآيندها و زنجيره تامين و توليد، رکن اصلي فعالي//ت در ايرانخودرو به ش//مار م//يرود. به ويژه در سالهاي اخير با عبور از موضوع تيراژ توليد و دستيابي به س//طح توليد يکنواخت و اقتصادي، ارتقاي کيفيت و توس//عه محصوالت از محوره//اي اصلي فعاليتهاي ايرانخودرو بوده است.

مقوله کيفيت در کليه فرآيندها از تامين و توليد تا خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايرانخودرو سرفصل فعاليتها قرار گرفته و نتايج ارزيابيهايي که از س//وي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران منتشر ميشود نيز مويد اين امر است.

در روش جديد ارزش//يابي کيفي خودروهاي توليد داخ//ل ک//ه از ديماه س//ال 1394 با مصوب//ه وزارت صنع//ت، معدن و تجارت و توس//ط ش//رکت بازرس//ي کيفيت و اس//تاندارد به اجرا گذاشته شده، ديدگاهها و نظرات مش//تريان با شاخصهاي سختگيرانهاي به کار گرفته ميش//ود.در اين روش خودروه//ا در دو مرحله اس//تاتيک و ديناميک مورد ارزيابي قرار ميگيرند. در مرحله اس//تاتيک، خودرو از نظ//ر پارامترهاي ظاهري، درز و فواصل بدنه، همس//طحي قطع//ات و رنگ مورد ارزشيابي قرار ميگيرند و در مرحله ديناميک، عملکرد کلي سيستمهاي خودرو مانند عملکرد موتور، تعليق و ترمز، فرمان، سيستمهاي الکترونيکي خودرو ...و مورد ارزش//يابي قرار ميگيرند. در اين روش، تمرکز اصلي بر ايرادات ايمني و عملکردي خودروها با محور قرار دادن نظرات مش//تريان اس//ت به نحوي ک//ه در صورت بروز ايرادات ايمني يا عملکردي بارز، خط توليد خودروساز متوقف و از تحويل اين خودروها به مشتري جلوگيري به عمل ميآيد.

در صورت بروز ايرادات مهم و عملکردي، ايرادات با نمره و وزن بااليي در ارزيابيها لحاظ ميش//ود. نمرات نهايي و س//طح کيفي هر خودرو با نش//ان س//تاره در گزارشهاي شرکت بازرسي لحاظ ميشود. روش نوين ارزيابي شرکت بازرسي مطابق با استانداردها و رويههاي جهاني است. افزايشستارهدرمحصوالتايرانخودرو اج//راي پروژهه//اي ارتقاي کيفي//ت در بخشهاي مختلف ايرانخودرو در چندماه اخير به ثمر نشس//ته و منجر به افزايش ستارههاي کيفي محصوالت ايرانخودرو شده است.

تندر 90 و محصول رانا در س//ال گذشته سه ستاره کيفي//ت را به دس//ت آوردهاند. محص//ول پرطرفدار و جوانپس//ند ايرانخ//ودرو يعني پ//ژو 206 هاچبک در مهرماه س//ال گذش//ته دو س//تاره کيفيت داش//ت که توانس//ت در آبانماه اين س//ال تعداد ستارههاي خود را به س//ه س//تاره افزايش دهد. 206 صندوقدار نيز در شهريورماه 95 توانست تعداد ستارههاي خود را از 2 به 3 ستاره ارتقا دهد.

همچنين وانت تندر ايرانخودرو در س//ال گذش//ته با کس//ب سه ستاره کيفيت توانست صدرنشين جدول سطوح کيفي وانتهاي توليد داخل شود. دنا نيز از ديگر محصوالت ايرانخودرو در سال 95 دوستاره شد.

تندراتوماتيكايرانخودروهمبهجمع4 ستارهها پيوست

در ارديبهش//تماه سالجاري گزارش منتشرشده از سوي شرکت بازرسي و اس//تاندارد ايرانمبين افزايش س//تارههاي تن//در اتوماتيک ايرانخودرو ب//ود. در اين گزارش تندر اتوماتيک ايرانخودرو از سطح کيفي سه ستاره به چهار ستاره ارتقا يافته است. همچنين در همين ماه، گروه صنعتي ايرانخودرو در ارزشيابي شرکت رنو، موس//وم به آديت جام//ع 00611 در بين کارخانههاي توليدکننده محصوالت رنو در منطقه، موفق به کس//ب نشان برتر و درخشان سبز شد. اين موضوع نشاندهنده اهتمام ايرانخودرو در کسب باالترين عناوين از سوي س//ازمانهاي ارزيابيکننده است. در اين ميان شرکت ايرانخودرو با ارائه طرح فيس ليفت تندر، موس//وم به تندرپالس، رويکرد مستمر و همهجانبهاي را در استمرار مس//ير ارتقاي کيفيت محصوالت رنو توليدي خود در پيش گرفته است. سورندوستارهشد در فروردينماه سالجاري سمند سورن ايرانخودرو توانس//ت از يک س//تاره عبور و دوس//تاره کيفيت را از آن خ//ود کند. در س//ال 96 پروژههاي بهبود کيفي در ايرانخودرو درحال به بار نشس//تن اس//ت و در دو ماه ابتدايي امسال محصوالت ايرانخودرو توانستند دو ستاره به سبد ستارههاي کيفيت خود بيفزايند. سوزوکي گراند ويتارا 4 ستاره شد ايرانخودرو خراس//ان از س//ايتهاي توليدي گروه صنعتي ايرانخودرو محس//وب ميشود. اين سايت که توليد محصوالت س//وزوکي گراندويت//ارا، هايما و 405 را برعه//ده دارد برنامههاي متن//وع و پروژههاي کيفي متعددي را براي بهبود محصول به اجرا گذاشته است.

در ديماه سال گذشته محصول سوزوکي گراندويتارا توانس//ت از سطح سه ستاره به چهار ستاره کيفي ارتقا يابد. اين خودرو توانس//ت با اج//راي برنامههاي بهبود متع//دد در فرآيند توليد جايگاه کيفي خود را در ميان محصوالت همکالس ارتقا دهد. پيگيري مستمر ايرادات مرتبط با قطعات و مجموعهها از سازندگان، برنامهريزي و اجراي مستمر مميزي مطابق با الزامات تعريفشده و پيگيري اقدامات اصالحي را از جمله داليل ارتقاي کيفي محصوالت ايرانخودرو خراسان بوده است.

پايش وضعيت آاليندگي و تطابق توليد محصوالت با همکاري سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت از محيط زيست، بازنگري و تثبيت ابزارهاي سيستم توليد و کيفيت در سالنهاي بدنه، رنگ و مونتاژ شامل آموزش به کارکنان، بازنگري و به روزآوري ابزارهاي سيس//تم و همکاري در طرحريزي فرآيندهاي کيفي مربوط به پروژه

ERP/SAP از ديگر اقدامات انجام شده در واحد کيفيت سايت خراسان است. نقشهراهکيفيايرانخودرو بر اس//اس نقشه راه ترسيمش//ده براي ارتقاي سطح کيفي محصوالت توليدي ايرانخودرو، همه محصوالت اين شرکت داراي برنامه مشخصي براي کسب ستارههاي کيفي هستند.

همانطور که اشاره شد، پروژههاي بهبود کيفيت در زنجيره توليد ايرانخ//ودرو از تامين تا خدمات پس از فروش به اجرا گذاش//ته شده است. نتايج ارزيابيها نيز حکايت از بهبود در آن دارد. تمام محصوالت ايرانخودرو در سال گذشته در شاخص IQS )تعداد ايراد اعالمشده از س//وي مشتريان در 100 دس//تگاه خودروي تحويل ش//ده( نيز بهب//ود 8 تا 26 درص//دي را تجربه کردند. همچنين در سه حوزه محصول، فروش و خدمات پس از فروش، عالوه بر حفظ سطح کيفي از سال 49، افزايش دو درص//دي در ميزان رضايت از کيفيت محصوالت و افزاي//ش پنج درصدي بهبود در حوزه فروش و خدمات پس از فروش حاصل شده است.

کسب نتايج و ارتقاي سطح کيفي محصوالت مرهون اقدامات مشترك و نظاميافته کليه واحدهاي سازماني ايرانخودرو است. واحدهاي زنجيره ارزش گروه صنعتي ايرانخ//ودرو از حوزه تامين ت//ا خدمات پس از فروش بهطور يکپارچ//ه و هماهنگ، پروژههاي بهبود کيفيت را در راستاي کيفيس//ازي محصوالت و ارتقاي سطح رضايتمندي مش//تريان با تمرکز بر نظر مش//تريان در سرلوحه اقدامات خود قرار دادهاند. برنامههايسال69 برايافزايشستارههايکيفي ارتق//اي کيفيت در تمام بخشه//اي زنجيره ارزش توليد ايرانخودرو در اولويت قرار دارد. براي س//ال 96 نيز برنامههاي متنوعي پيشبيني شده که با اجراي آن ستارههاي کيفت محصوالت افزايش خواهد يافت. ارتقاي سطح کيفي محصوالت توليدي، سيستمها، پروژههاي انواع موتور و پروژههاي زيرساختاري از جمله برنامههاي سالجاري است.

اجراي سيستمهاي توليد و کيفيت در تمام فرآيندها با رويکرد اثربخشي ش//امل مديريت ديداري، ماتريس تضمي//ن کيفيت و جلس//ات مديريت ب//ر نتايج کيفي ني//ز از ديگر اولويتهاي ترسيمش//ده ب//راي تحقق در سالجاري است.

مهار نوس//انات کيفي در ش//اخص کيفيت، کاهش ايرادات موتوري از نظر مشتريان، کاهش شکايت رنگ با منش//أ فرآيند، بهبود کيفي//ت دوام قطعات برمبناي ش//اخصهاي CSI دوام و C100 ش//ش ماهه از ديگر پروژههاي تدوين شده است.

بهبود کيفيت قطع//ات و مجموعههاي خاص مانند گيربکس، صندلي، چراغها، سيستم تعليق و جلوبندي، کاهش هزينههاي کيفي خدمات پس از فروش مرتبط با قطعه و انتقال آن به سازندگان قطعات، اجراي سيستم کنترل‪Tower Control‬ ، بازنگري انبار داغي قطعات و تبديل به آزمايش//گاه براي قطع//ات خاص، بازنگري اس//تاندارد آديت محصول بر مبناي نظرات مشتريان و استقرار فرآيند آديت يا ميزان فرسودگي خودرو بعد از مدت مش//خص نيز در برنامههاي بهبود براي سال 96 تبيين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.