راه عرضه قطعات بيکيفيت خودرو به بازار بايد بسته شود

Jahan e-Sanat - - News -

خبرخودرو- نايب رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي ميگويد: بايد از همه امکانات و ظرفيت کشور استفاه شود تا مسير عرضه قطعات بيکيفيت به بازار مصرف بسته شود.

فريدون احمدي با گاليه از اينکه تا چه مدت مردم بايد هزينه پرداخت کنند،تصريحکرد:درصورتيکهقطعاتباکيفيتوقيمتمناسببهميزان کافي در بازار وجود داشته باشد بيشک هيچ زمان توليدکنندگان قطعات زير پلهاي رشد نخواهند کرد.

وي با اشاره به اينکه معموال عرضهکنندگان قطعات زير پلهاي از آشفتگي بازار بهوجود ميآيند، تاکيد کرد: با وجود نقصان و نارسايي در تامين قطعات موردنيازدربازاراستکهمعموالقطعاتبيکيفيتواردبازارمصرفميشوند. وي اظهار داشت: خودروسازان بايد در جريان خدمات پس از فروش، قطعات کيفيوباقيمتمناسبراعرضهکنندامادرصورتيکهقيمتهامنطقينباشد بعضاورودقطعاتبيکيفيتخارجيياچينيبهبازارافزايشمييابد.

وي خاطرنشان کرد: هنگامي که کسري قطعهاي در بازار ايجاد ميشود يا موضوع عرضه قطعات بيکيفيت خارجي يا داخلي به بازار مطرح ميشود طبيعي اس//ت در اين جريان توليدکنندگان قطع//ات زيرپلهاي نيز جان ميگيرند.

بهگفتهوي،عرضهکنندگانقطعاتتقلبيوبيکيفيتدرشرايطاقتصادي ناسالمرشدميکنندبنابرايندرصورتيکهاقتصادکشورسالمباشدومردمبه موقع کاالي مورد نياز را با قيمت مناسب خريداري کنند هيچ زمان به سراغ تهيهکااليبيکيفيتازبازارنخواهندرفت.

نماينده زنجان و طارم در خانه ملت تاکيد کرد: زماني که با کمبود کااليي مواجه هستيم يا قيمت آن کاال، دور از انتظار است عرضه کاالي کم کيفيت و با قيمت نازل در بازار افزايش مييابد.

احمديبااشارهبهاينکهمعموالتوليدکنندگانزيرپلهايدرشرايطناسالم اقتصاديرشدميکنند،افزود:برايمقابلهبااينجريانبايدسايرمکانيسمهاي نظارتي در خصوص فعاليت اين قبيل کارگاهها، نظام بيمه و جواز کسب اين کارگاهها اعمال شود و مراقبت گردد که فعاليت زير پلهاي در کارگاههاي زير پلهايصورتنگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.