درخواست 4 هزار ميليارد توماني دولت براي ايجاد 4/7 ميليون شغل

Jahan e-Sanat - - News -

دولتبرايايجادساالنه059 هزارشغلطبقبرنامهششمتوسعهدرخواست چهار هزار هزار ميليارد تومان پول کرده است. ايجادساالنه059 هزارشغليکيازبندهايقانونيبرنامهششمتوسعهاست که دولت دوازدهم مکلف به اجرا و عملياتي کردن آن است. حسن روحاني در حالي پيش از انتخابات رياستجمهوري وعده ايجاد ساالنه 059هزار شغل را در برنامههاي دولت دوازدهم داده بود که بعد از انتخابات اين اشتغالزايي را به سرمايهگذاري خارجي مشروط کرد.

اسحاق جهانگيري هم با بيان اينکه ايجاد 950 هزار فرصت شغلي در سال نيازمند جذب س//رمايه خارجي اس//ت، رقمي عجيب را براي ايجاد اين تعداد شغل در سال بيان کرد.

به گزارش تسنيم، وي که بيکاري را ابرچالش کشور خوانده بود، بيان کرد: براي ايجاد 950 هزار فرصت شغلي در سال نيازمند 770 هزار ميليارد تومان س//رمايهگذاري هستيم که اين منابع بايد از طريق س//رمايهگذاري خارجي، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانکي و منابع و سرمايهگذاري بخشخصوصي تامين شود.

در واقع عددي که معاون اول رييسجمهور براي اش//تغالزايي در پنج سال اجراي برنامه شش//م بيان ميکند در مجموع 3850 هزار ميليارد تومان است که اين رقم فضايي اس//ت، يعني دولت براي ايجاد چهار ميليون و 750 هزار شغل در طول چهار سال به سرمايهاي نزديک چهار هزار هزار ميليارد تومان نياز دارد که بهاحتمال زياد تامين اين منابع غيرممکن و ايجاد اين ميزان شغل هم دستنيافتني باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.