آهنفروشان تعطيل منتظر سياستهاي مسکني دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- رييس اتحاديه فروشندگان آهن با بيان اينکه دولت يازدهم از همان روزهاي نخس//ت حملههاي زيادي را به مس//کن مهر داش//ت، گف//ت: منتظريم ببينيم دولت دوازدهم چه نس//خهاي براي رونق بخش مسکنميپيچد.

محمد آزاد با اشاره به اينکه بخش توزيع و فروش آهن همچنان با رکود روبهرو است، اظهار داشت: تا زماني که بخش ساختمان از رکود خارج نشود اوضاع فروشندگان آهن خوب نخواهد شد.

وي با بيان اينکه دولت يازدهم از همان روزهاي نخس//ت فعاليت خود حملههاي زيادي را به مسکن مهر داشت، افزود: اخيرا رييسجمهور بر رکود مسکن تاکيد کرده و در همين ارتباط منتظريم ببينيم دولت دوازدهم چه نسخهايبرايرونقبخشمسکنميخواهدبپيچد.

رييس اتحاديه فروشندگان آهن تصريح کرد: فعاالن اين حوزه همچنان در پرداخت ماليات بر ارزشافزوده با سازمان امور مالياتي مشکل دارند که برطرف نشده است. اين موضوع در کنار رکود بازار باعث شده تا ظرف سه سالگذشتهدرتهران0051 واحدتعطيلشوند.

آزادبااشارهبهاينکهدرسايراستانهانيزحدود02 تا03 درصدواحدهاي فروش آهن تعطيل هستند، گفت: بايد فکر اساسي در اين رابطه انجام شود تا چراغهاي خاموش اين مغازهها روشن شود.

وي اضافه کرد: در حال حاضر هر کيلو ميلگرد با قيمت 1650 تومان و هرکيلوتيرآهنباقيمت0571 تومانبهفروشميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.