خودروهايشخصي مشمولمالياتجديدنميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- يک کارشناس صنعت خودرو گفت: بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي در زمينه مش//مول ماليات ش//دن افرادي که بيش از يک خ//ودرو دارند مربوط به خودروهاي تجاري بوده و ش//امل خودروهاي شخصي نميشود.

فربدزاوهاظهارکرد:طبقبخشنامهجديد،صاحبانخودروهايتجارياعماز باري،مسافري،ماشينآالتصنعتيوراهسازيدرصورتمالکيتبيشازيک خودرو، مشمول پرداخت ماليات ثابت مشاغل به ازاي خودروي دوم و بيشتر هستند. وي ادامه داد: اين بخشنامه تنها شامل خودروهاي باري و مسافري همچون تاکسي، وانت، اتوبوس، کاميون و همچنين ماشينآالت راهسازي و صنعتيهمچونبيلمکانيکيشدهوشاملخودروهايشخصينميشود.

اخيرا س//ازمان امور مالياتي در بخشنامه جديدي در موضوع تعيين ماليات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرويي در اجراي تبصره ماده «100» اصالحي مصوب 31 تيرماه 1394 قانون مالياتهاي مستقيم اعالم کرد: بنا به اختيار حاصل از تبصره «100» قانون مالياتهاي مس//تقيم مصوب 31 تيرماه 1394 ماليات عملکرد 31 تيرماه 1394 صاحبان وسايط نقليه مسافري، باري، ماشينآالت راهسازي و صنعتي مطابق جداول پيوست است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.