جديدترين قيمت خودروهاي داخلي

Jahan e-Sanat - - News -

هفت//ه ج//اري قيمت يک م//دل خ//ودروي داخلي در ب//ازار کاهش يافته است. اينهفتهقيمتتندر09 اتوماتيک003 هزارتومانکاهشيافتهاست. قيمت باقي خودروهاي داخلي در بازار تغيير خاصي نسبت به نرخ اين محصوالتدرهفتهگذشتهنداشتهاست.

قيمت برخي خودروهاي داخلي به شرح زير است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.