هنرمندان صنایع دستی بیمه می شوند

مصوبه مهم مجلس شورای اسالمی؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فرهنگ و هنر- نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز در ادامه بررس//ي كليات»طرح حمايت از هنرمندان، اس//تادكاران و فعاالن صنايعدس//تي« و مواد 1 و 2 اي//ن طرح را تصوي//ب كردند و به اين ترتيب دولت مكلف شد در اجراي قانون بيمه اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايعدس//تي شناسهدار )كددار( مصوب 18 مرداد 1388 نس//بت به س//اماندهي و بيمه ك//ردن تمامي واجدان ش//رايط اق//دام كند. اقدامي كه معاون صنايعدستي سازمان ميراث فرهنگي آن را باعث ارتقاي هنر صنايعدستي ميداند. گفته ميش//ود اين نخس//تين بار در تاريخ ايران است كه مجلس براي صنايعدستي قانونگذاري ميكند.

مع//اون صنايعدس//تي س//ازمان مي//راث فرهنگي، صنايعدس//تي و گردشگري در اين رابطه گفت: »تصويب نخستين قانون مرتبط تاريخ مجلس ايران كه طلب ديرين هنرمندان صنايعدس//تي و هنرهاي س//نتي بود، باعث ارتقاي اين هنر- صنعت شد.«

بهمن نامورمطلق درب//اره تصويب كليات ط//رح »حمايت از هنرمندان و اس//تادكاران صنايعدس//تي« در مجل//س بي//ان ك//رد: »هنرمندان صنايعدس//تي و هنرهاي سنتي م//ا ي//ك طلب//كاري ديري//ن از قانونگذاران داش//تند؛ اينكه در اين عرصه قانون نداشتيم و بر اس//اس ع//رف يا قواعد درون س//ازماني فعاليت ميكرديم.«

او اضافه ك//رد: »خوش//بختانه اين توجه مجلس ب//راي قاطبه هنرمن//دان فرحبخش اس//ت كه احس//اس ميكنند در سطح باالي قانونگذاري ديده شدند و پس از اين مصوبه، ش//اهد ارتق//اي جايگاه اين هن//ر - صنعت و هنرمندان صنايعدستي خواهيم بود.«

نامورمطل//ق درباره كلي//ات طرح حمايت از هنرمندان صنايعدس//تي و هنرهاي سنتي توضيح داد: »حدود 1/5 سال پيش، اين طرح از س//وي نمايندگان مجلس مطرح ش//د و با جلساتي كه با كميسيونهاي مختلف، بهويژه صنعت و معدن برگزار شد، كارگروهي شكل گرفت و برخي بندهاي اين طرح تغيير كرد يا پااليش شد. سرانجام طرح اوليه آماده و قرار بود، چهارشنبه هفته گذشته در صحن علني مجلس بررسي شود كه با حمله تروريستي، به روز ديگري موكول شد. او تاكيد كرد: »طرح پيشنهادي ما با همكاري نمايندگان مجلس، با ركورد كم سابقه يعني 190 نماينده موافق و فقط 9 نماينده مخالف تصويب شد كه اين موضوع دلگرمكننده بود.«

نامورمطلق اضافه كرد: »در سطح كالن اين طرح، 14 ماده دارد و در اين جلسه عالوه بر كليات، دو بند از آن مصوب شد.«

معاون صنايعدس//تي كش//ور ادام//ه داد: »دوبن//د مصوب ديروز، يك//ي درباره تعريف قانوني صنايعدس//تي است كه بر اين اساس از اي//ن پس تعريف دقيقي از صنايعدس//تي خواهي//م داش//ت ك//ه در نبود اي//ن تعريف مشخص، هنرمندان ما تاكنون صدمات زيادي را متحمل ميشدند و بند دوم دولت را نسبت به بيمه هنرمندان مكلف كرد.« سالها رنج برديم بهم//ن نامورمطلق گفت: »مصوبه مجلس ميتواند ب//راي دولت تعهد مالي نس//بت به بيم//ه تاميناجتماعي هنرمن//دان ايجاد كند ام//ا ف//ارغ از بيمه، همين س//اماندهي نيز به تنهاي//ي براي ما مهم اس//ت چون ما مدتها از عدم ساماندهي و عدم توازن ميان شاغالن صنايعدستي و قاليبافان رنج ميبرديم.«

او ادام//ه داد: »پي//ش از اي//ن، در بس//ته حمايتي از فعاالن فقط 12 درصد از هنرمندان صنايعدس//تي از بيمه ذينفع بودند و س//هم قاليباف//ان از اين موض//وع 88 درصد بود؛ در صورت//ي كه از نظر تعداد ش//اغالن جمعيت قاليبافان و هنرمندان صنايعدس//تي مساوي بود بنابراين اين مصوبه اقدام مهمي براي بيمه صنعتگران ما در اين زمينه است.«

مع//اون صنايعدس//تي س//ازمان مي//راث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري بيان كرد: »مواد 12 گانه بعدي از اين طرح 14 مادهاي در جلسات آينده مجلس مطرح ميشود و به مرور مورد تصويب قرار ميگيرد و اخبار خوب ديگري براي خرسندي فعاالن و عالقهمندان اين هنر- صنعت در راه است.«

نامورمطلق تاكيد كرد: »آنطور كه دوستان حقوقي به ما گفتن//د اين اولين بار در تاريخ ايران اس//ت كه مجلس براي صنايعدس//تي قانونگداري ميكند.«

معاون صنايعدس//تي ادام//ه داد: »با اتكا به اين طرح و اگر ش//وراي نگهبان نيز آن را تأييد كند، ميتوانيم گامهاي محكمي مرتبط با قانوني شدن فعاليتهاي اين حوزه برداريم. متاسفانه در حوزه صنايعدستي از نظر قانوني، خأل بزرگي وجود داشت، حتي مجوزهاي اين حوزه براس//اس قواعد عرفي و درونسازماني صادر ميش//د و ان//واع مجوزها، بهويژه مجوز توليدي كارگاههاي انفرادي و گروهي جايگاه قانوني محكمي نداشتند.«

نامورمطلق اظهار ك//رد: »اميدوارم موارد بعدي نيز مورد بررس//ي ق//رار گيرد و بعد از آن ميتواني//م مطالبهگر باش//يم. براي مثال ميتوانيم از فضاهايي كه شهرداري ميتواند به هنرمندان صنايعدستي اختصاص دهد يا آموزشهاي مرتبط با آن اس//تفاده كنيم. در مجموع، اين قانون ميتواند به صنايعدستي، روح تازهاي بدمد تا فعاليتهايمان را جديتر برگزار كنيم. يكي از مسايل مهم اين است كه صنايعدستي به موضوع مهم و اساسي تبديل شده و مجلس ش//وراي اسالمي برايش وقت ميگذارد. همه در اين طرح مشاركت كردند تا با آراي باال تصويب شود.«

او همچني//ن بي//ان ك//رد: »ميتوانيم از فضاهاي//ي ك//ه س//ازمان مي//راث فرهنگي، صنايعدستي و گردش//گري دارد و نميتواند از آنها اس//تفاده كند با حف//ظ قواعد ميراث و همچنين به ش//كل ترويجي استفاده كنيم. پي//ش از اي//ن صنايعدس//تي در رقاب//ت با رس//تورانها ب//راي اس//تفاده از اي//ن فضاها نميتوانس//ت مقاومت كند ام//ا با اين امتياز، بس//ياري از مشكالت حل ميشود. همچنين يكي از بندهاي اين طرح، صداوسيما را مكلف ميكند تا در برنامههاي خود از صنايعدستي اس//تفاده كن//د ك//ه در نهايت ب//ه فروش و تجاريسازي در اين حوزه منجر ميشود.«

تصويباينطرحيكيازدستاوردهاي بزرگ دولت است

معاون صنايعدس//تي ادامه داد: »مصوب ش//دن اين طرح، يكي از دستاوردهاي بزرگ دول//ت يازدهم به حس//اب ميآيد كه در آن، بندهاي//ي از جمله گمرك، ارائه تس//هيالت ب//ه اس//تادكاران صنايعدس//تي مالي//ات بر ارزشاف//زوده نيز آمده اس//ت كه اگر آنها هم تصويب ش//وند به جهش صنايعدستي كمك ميشود.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.