پيشنهاد انتخاب همدان براي پايتخت گردشگري آسيا

Jahan e-Sanat - - News -

معرفي شهر همدان به عنوان پايتخت گردشگري آسيا از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري ايران در دومين اجالس وزيران گردشگري كشورهاي عضو مجمع گفتوگوهاي آسيايي (ACD) مطرح شد.

سيدمحمدكاظم خلدينسب، مشاور معاونت گردشگري به عنوان نماينده اين سازمان در نشست كارشناسان ارشد و مقاماتعاليرتبهگردشگريدوميناجالسوزيرانگردشگري كشورهاي عضو مجمع گفتوگوهاي آسيايي (ACD) كه از تاريخ 21 تا 25 خردادماه در شهر »سيم ريپ« كشور كامبوج در حال برگزاري است، با برشمردن ويژگيهاي تاريخي، تمدني و گردشگري همدان، اين شهر را شايسته تبديل به پايتخت گردشگري آسيا عنوان كرد.

اين پيش//نهاد كه به اس//تناد مصوبات اج//الس وزيران كش//ورهاي عضو در آوريل 2014 در منامه بحرين مبني بر معرفي شهرهاي پيشنهادي براي تعيين پايتخت گردشگري آسيا انجام گرفته است، دستاوردهاي گستردهاي براي معرفي ظرفيتهاوتوسعهگردشگريكشوردر33 كشورعضوازقاره آسيا به همراه خواهد داشت.

در اين رويداد همچنين مديركل وزارت گردشگري كامبوج به نمايندگي از س//وي دولت پادش//اهي اين كشور خواستار مش//اركت و همكاري تمام ش//ركتكنندگان براي توسعه و گس//ترش همكاريهاي گردش//گري ميان كشور عضو شد و دبي//ركل مجمع ACD نيز با ارائه گزارش//ي از اقدامات و فعاليتهاي انجام شده توسط دبيرخانه و كشورهاي عضو به ترسيم مسير اقدامات مشترك پيشرو پرداخت و ابتكار عمل جمهوري اس//المي ايران براي ميزباني اولين اجالس وزيران گردش//گري كشورهاي عضو در ش//هريور 1395 در تبريز را اقدامي شايسته و داراي نتايج ارزنده خواند.

توسعه محصوالت و تقويت همكاريهاي قارهاي در صنعت گردشگري و نيز راهكارهاي تبادل اطالعات حوزه گردشگري كشورهاي آسيايي در سطح بينالملل نيز از سوي مدير اجرايي اتحاديه سفر آسيا و اقيانوسيه (PATA) و نماينده دبير كل سازمان جهاني گردشگري (UNWTO) مطرح شد.

دومين اجالس وزيران گردشگري كشورهاي عضو مجمع گفتوگوهاي آسيايي (ACD) از چهار بخش شامل نشست كارشناسان ارشد، نشست وزراي گردشگري، تور بازديدهاي فني و نيز كنفرانس گردش//گري پايدار و شهرهاي تاريخي تش//كيل شده است كه متناس//ب با موضوع، نمايندگاني از س//ازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري در اين رويداد شركت خواهند كرد.

مجم//ع گفتوگوهاي آس//يايي، س//ازمان بي//ن دولتي بهشمار ميآيد كه در 18 خردادماه 1381 به منظور ارتقاي همكاريهاي آسيايي در سطح قارهاي تشكيل شد. در حال حاضر 33 كش//ور آس//يايي در اين مجمع ك//ه فراگيرترين تشكيالت فرامنطقهاي شناخته ميشود، عضو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.