جايزه كارگرداني جشنواره »سياتل« براي فيلمساز ايراني

Jahan e-Sanat - - News -

جايزه سوم بهترين كارگرداني جشنواره بينالمللي فيلم »س//ياتل« آمري//كا به ماني حقيقي براي فيل//م »اژدها وارد ميشود« رسيد.

به گزارش ورايتي، مراسم اعطاي جوايز چهلوسومين دوره جشنواره بينالمللي فيلم »سياتل« آمريكا برگزار شد و ماني حقيقيكهبافيلم»اژدهاواردميشود«دراينرويدادسينمايي حاضر بود، جايزه سوم بهترين كارگرداني را از آن خود كرد.

در اين بخش جايزه بزرگ بهترين كارگرداني جشنواره به رودريگو گراند براي فيلم »انتهاي تونل« اعطا شد و جاستين چن براي فيلم »خارجي«، فيليپ فن لو )در س//وريه(، ماني حقيق//ي »اژدها وارد ميش//ود« و هي//روكازو كوريدا )پس از توف//ان( به ترتي//ب هاي اول تا چه//ارم را به خود اختصاص دادند.

اما جايزه بزرگ بهترين فيلم جش//نواره در بخش رقابتي به »خون س//امي« به كارگرداني آماندا كرنل رسيد و جايزه ‪«Golden space needle»‬ بهتري//ن فيل//م ب//ه انتخاب تماش//اگران نيز به »انتهاي تون//ل« از رودريگو گراند تعلق گرفت.

همچنين »تبديل شدن به آنچه بودم« ساخته چان يونگ- مون از كره جنوبي نيز جايزه بزرگ بهترين مستند جشنواره سياتل را كسب كرد. جشنواره بينالمللي فيلم سياتل كه از سال هب1976 صورت ساالنه برگزار ميشود، يكي از مهمترين

هاي سينمايي آمريكاي شمالي محسوب ميشود. امس//ال فيلمهاي »طعم گيالس« )عباس كيارستمي(، »اژدها وارد ميش//ود!« )ماني حقيق//ي(، »وارونگي« )بهنام بهزادي(، »غالم« )ميترا تبريزيان- محصول مشترك ايران و انگلستان با بازي شهاب حسيني كه در لندن فيلمبرداري شده است(، »پيشخدمت« )فرنوش عابدي( و »آنسوي ديگرت« )نين//ا ضرابي( از س//ينماي ايران در اين رويداد س//ينمايي حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.