اكران »مادر قلب اتمي« با مجوزهاي قانوني

Jahan e-Sanat - - News -

ايرناتهيهكننده »مادر قلب اتمي« گفت: اين فيلم تمام مجوزهاي رس//مي براي اكران در س//ينما را دارد و با رفع اشكاالت مد نظر شوراي پروانه نمايش، روي پرده رفته است.

سيدامير سيدزاده درباره مهمترين مشكالت فيلم »مادر قلب اتمي« براي مجوز اكران و نمايش در سينماهاي سراسر كشور اظهار داشت: اين فيلم پس از توليد مانند همه آثار ديگر در پروسه دريافت پروانه نمايش قرار گرفت كه با اشكاالتي از طرف شوراي پروانه نمايش روبهرو شد و در نهايت پس از چندين جلسه به نقطه مشتركي رسيديم كه هم نظر اعضاي ش//ورا را جلب كنيم و هم اش//كالي بر محتواي فيلم به وجود نيايد.

وي افزود: شهريور سال 94 فيلم مجوز پروانه نمايش گرفت اما اصل مجوز به داليلي به ما داده نش//د و در نهايت اس//فند سال 95 با دريافت پروانه نمايش، تصميم به اكران آن گرفتيم.

اين تهيهكننده سينما ادامه داد: پس از ثبت قرارداد با شركت نسيم صبا براي پخش اين فيلم متوجه شديم حوزه هنري فيلم را در سينماهاي خود نمايش نداده است.

سيدزاده گفت: با مكاتبه و نامهنگاري با رييس و مديران سينمايي حوزه هنري، گفتم فيلم تمام مجوزهاي نمايش را دارد بنابراين دليلي براي اكران نشدن آن در سينماهاي حوزه وجود ندارد.

وي افزود: البته حوزه هنري ابتدا از ما خواست نسخهاي از فيلم را براي آنها ارسال كنيم كه اين كارهم انجام شد اما هنوز جواب مثبت يا منفي براي اكران فيلم ندادهاند.

تهيهكننده فيلم سينمايي »مادر قلب اتمي« خاطرنشان كرد: اميدوارم مديران حوزه هنري فيلمي كه تمام مراحل قانوني اكران را طي كرده در سينماهاي خود نمايش دهد تا همه عالقهمندان اين فيلم در سراسر كشور بتوانند آن را تماشا كنند.

س//يدزاده با بيان اينكه حوزه هن//ري بايد زودتر تكليف نمايش اين فيلم را در سينماهاي خود مشخص كند، گفت: شايد اين فيلم با سليقه مديران حوزه هنري همسو نباشد اما نبايد مردم را از اثري كه در سليقه ما نيست، محروم كنيم.

تهيهكنندهفيلمسينمايي»شماره71 سهيال«خاطرنشانكرد:اكنون »مادر قلب اتمي« در تهران 16 سالن در اختيار دارد كه طي هفت روز نماي//ش تقريبا 700 ميليون توم//ان يعني فروش روزي يكصد ميليون توماني را تجربه كرده كه اگر سالنهاي حوزه نيز اضافه شود، حتما فروش خيرهكنندهاي خواهيم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.