اكران »رگ خواب« پس از شبهاي قدر

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- سخنگوي شوراي صنفي نمايش از اكران فيلم سينمايي »رگ خواب« ساخته حميد نعمتاهلل بعد از شبهاي قدر خبر داد.

غالمرضا فرجي درباره مصوبات ديروز ش//ورا گفت: در جلس//ه شورا قرارداد فيلم س//ينمايي »اكسيدان« ساخته حامد محمدي براي اكران بعد از فيلم سينمايي »دو عروس« ساخته داوود موثقي در گروه زندگي ثبت شد و اين فيلم بعد از شبهاي قدر اكران ميشود. همچنين قرارداد فيلم سينمايي »مسلخ« به كارگرداني اصغر نصيري در گروه ماندانا بعد از »مادر قلب اتمي« ساخته علي احمدزاده، »سارا و آيدا« ساخته مازيار ميري در گروه آزادي بعد از فيلم سينمايي »زير سقف دودي« ساخته پوران درخش//نده و »زادبوم« ساخته ابوالحسن داوودي در گروه زندگي بعد از فيلم »اكسيدان« بسته شد.

او ادامه داد: فيلم سينمايي »رگ خواب« ساخته حميد نعمتاهلل نيز بعد از شبهاي قدر در گروه استقالل روي پرده ميرود.

س//خنگوي ش//وراي صنفي نمايش درباره اك//ران 10 هفتهاي فيلم سينمايي »نهنگ عنبر2« ساخته سامان مقدم گفت: تاريخ مشخصي را براي اكران فيلم »ساعت 5 عصر« به كارگرداني مهران مديري مشخص نكرديم و تنها مصوب كرده بوديم كه اين فيلم در عيد فطر اكران شود. بنابراين هر زمان كه »نهنگ عنبر «2 از كف فروش بيفتد، پس از آن فيلم سينمايي »ساعت 5 عصر« اكران ميشود.

وي در پايان درباره بليتهاي نيمبها در پرديس مگامال گفت: قرار بر اين شد كه پرديس مگامال با اخذ مجوز از تهيهكنندگان آثار، روزهاي شنبه بليت فيلمها را به صورت نيمبها ارائه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.