گالب آدينه برنده جايزه دستاورد هنري بروكلين

Jahan e-Sanat - - News -

گالب آدينه، بازيگر سينماي ايرانجايزهبهتريندستاوردهنري را براي بازي در فيلم س//ينمايي »آبجي« از جش//نواره بينالمللي فيلم بروكلين در نيويورك كسب كرد.

فيل//م س//ينمايي »آبج//ي« نهمين حضور بينالمللي خود را با نمايش در بخش مسابقه جشنواره بينالمللي فيلم بروكلين كسب كرده است. اين فيلم سينمايي كه توسط محمدحس//ين قاسمي تهيه و توليد ش//ده است، در دو نوبت در اين جشنواره روي پرده رفت كه بازي گالب آدينه مورد توجه هيات داوري جشنواره بينالمللي بروكلين قرار گرفت.

فيلم س//ينمايي آبجي توسط مرجان اش//رفيزاده كارگرداني شده و ع//الوه ب//ر گالب آدينه، بازيگران ديگري چ//ون پانتهآ پناهيها، حميد آذرنگ، معصومه قاسميپور، شيرين يزدانبخش، بابك حميديان ...و در آن بازي كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.