آغاز پيش فروش نمايش اعتراف

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- بليتهاي س//ه روز اول نمايش اعتراف كه قرار اس//ت از 31 خرداد در س//الن اصلي تئاتر ش//هر روي صحنه رود به صورت اينترنتي پيشفروش ميشود.

سايتهاي ايرانكنسرت و ايراننمايش از امروز ساعت 12 ظهر آماده ارائه بليت نمايش اعتراف هستند.

اعتراف، دومين اثر شهاب حسيني در مديوم تئاتر است. او كه پيشتر نمايش مالقات را كارگرداني و اجرا كرده بود، در دومين تجربه كارگرداني تئاتر خود نمايش اعتراف را بر اساس متني از برد ميرمن و با تهيهكنندگي سهيال اميني روي صحنه ميبرد.

حس//يني عالوه بر كارگرداني، در كنار علي نصيريان بازي در نقش اصلي نماي//ش را نيز بر عهده دارد. اجراي اين نمايش تا پايان مردادماه ادامه خواهد داشت.

صالح ميرزاآقايي، نيما رييسي، مهدي بجستاني، پرويز بزرگي، شهرام ابراهيمي، ميث//اق زارع، غزاله نظر، ايليا نصرالهي، پرند عينبيگي، تني آواكيان، فاطمه عربكرماني، مهران هاش//مي و فرنام حقيقتجو ديگر بازيگران نمايش اعتراف هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.