توقفدریافت01 ریالاضافهبرایهرپیامک

Jahan e-Sanat - - News -

مجلس در سال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای واریز به حس//اب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد. دولت در سال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به تصویب نرسید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این هزینه از مشترکین اخذ میشود.

سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از توقف اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک برای منظور به حساب درآمد عمومی دولت به دلیل غیرقانونی بودن آن خبر داد.

بنابر اعالم سازمان حمایت اخذ این هزینه در سال 95 پشتوانه قانونی نداشته است.

به اس//تناد مف//اد بند )ز( تبص//ره 19 قانون بودجه سال 49، اپراتورهای ارائهدهنده خدمات تلفنهم//راه موظف بودند ع//الوه بر قیمت هر پیام//ک، مبل//غ 10 ریال از اس//تفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

سال 95 نیز با وجود اینکه حکم فوقالذکر در تبصرههای قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس اپراتورهای تلفنهمراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایت//ل اخذ مبل//غ 10 ریال بابت ارس//ال هر پیامک را در سال 95 ادامه دادند و از مشترکین دریافت میکردند در حالی که مجوز قانونی الزم را نداشتند.

نبود بندی در قان//ون بودجه 95 درباره اخذ هزینه 10 ریالی هر پیامک در حالی اس//ت که دول//ت در الیحه بودجه س//ال 95 مانند الیحه بودجه 94 پیش//نهاد افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را مطرح کرد و برای آن 400 میلیون تومان درآمد پیشبینی کرده بود.

دول//ت در س//ال 96 نیز در الیح//ه بودجه افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک را پیشنهاد کرده است.

بررسیها نش//ان میدهد، با وجود پیشنهاد دول//ت در الیحه بودجه 96 اما در قانون بودجه 96 نیز دستوری برای افزایش 10 ریالی قیمت هر پیامک وجود ندارد و امسال نیز این بند فاقد وجاهت قانونی است.

اما از ابتدای س//ال 96 مانند دو سال گذشته اپراتوره//ای تلفنهمراه قیمت هر پیامک را 10 ری//ال گرانتر محاس//به ک//رده و 10 ریال مابه التفاوت آن را به حس//اب درآمد عمومی دولت منظورمیکنند. سازمانحمایتواردمیدانشد درحالیکهسازمانحمایتازمصرفکنندگان از کاهش یک تومانی قیمت پیامک تلفنهمراه از خردادماه جاری خبر داده است، وزارت ارتباطات در ای//ن زمینه اظه//ار بیاطالعی کرد و تاکنون اطالعیهای نداشته است.

س//ازمان حمای//ت از مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان از کاهش 10 ریالی قیمت ارسال هر پیامک خبر داده و اعالم کرده اس//ت که این تعرفه از خردادماه محاسبه میشود.

این س//ازمان اعالم کرد: به استناد مفاد بند )ز( تبصره 19 قانون بودجه سال 49، اپراتورهای ارائهدهنده خدمات تلفنهمراه موظف بودند عالوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از مشترکین دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

در سال 95 نیز با وجود اینکه حکم فوقالذکر در تبصرههای قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر ومانندسال49درجشدهبودکهبرهمیناساس نیز اپراتورهای تلفنهمراه، اخذ مبلغ ده ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال 95 نیز ادامه داده و از مشترکین دریافت میکردند در حالی که مجوز قانونی الزم را نداشتند.

س//ازمان حمای//ت مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان هماکنون از توقف اخذ 10 ریال بابت ارس//ال هر پیامک، براساس پیگیریهای این سازمان خبرداده و اعالم کرده است: سازمان حمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانبااستناد به ماده «37» قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعالم داش//ته اس//ت »هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد« و به جهت اس//تیفای حقوق مصرفکنندگان، مکاتبات و پیگیریهای الزم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط به عمل آورد .

وزارتارتباطاتهنوزواکنش/ینشان نداده

ب//ه گزارش مهر در نهایت رگوالتوری، توقف دریاف//ت مبل//غ 10 ریال ب//ه ازای هر پیامک از مشترکین تلفنهمراه را به اپراتورهای مربوطه اعالم و ابالغ کرده است. بنابراین از تاریخ ابالغنامه س//ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خردادماه س//الجاری اخذ مبلغ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد.

موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطالع مصرفکنندگان خواهدرسید.

این درحالی است که پیگیری برای تایید این موض//وع از س//وی وزارت ارتباطات راه به جایی نب//رد و مس//ووالن وزارت ارتباطات و س//ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه اظهار بیاطالعی کردهان//د. تاکنون اطالعیهای درمورد تغییر نرخ پیامک تلفنهمراه از س//وی وزارت ارتباطات به عنوان متولی این بخش اعالم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.