دلیل توقف تماس صوتی تلگرام مسایل امنیتی و تعداد زیاد کاربران است

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر ارتباطات گفت: سرویس تماس صوتی شبکه پیامرسان تلگرام، به دلیل مس//ایل امنیتی و تعداد زیاد کاربران این ش//بکه که اشراف و نظارت بر آن را دشوارتر میکند، قطع شده است.

محمود واعظی مسایل امنیتی را از دالیل توقف تماس صوتی تلگرام عنوان کرد و با اشاره به قطع این سرویس توسط مقامات قضایی کشور، ادامه داد: عمال راهاندازی تماس صوتی تلگرام از اختیار وزارت ارتباطات خارج شده و راهاندازی مجدد آن منوط به تصمیم جدید مقامات قضایی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: مسایل امنیتی از دالیل توقف تماس صوتی تلگرام بوده اس//ت و این موضوع که برخی مطرح میکنند چرا تماس صوتی برخی شبکههای مجازی متوقف نشده اما تماس صوتی تلگرام قطع شده است، به دلیل تعداد زیاد کاربران تلگرام است و این مساله نظارت بر آن را دشوارتر میکند.

وی درباره تعیین تکلیف ودیعههای تلفن همراه و ثابت مشترکین نیز گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعههای تلفنهمراه و ثابت، در حال بررسی است اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعه تلفنهمراه یا ثابت داشتهاند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانی که میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفنهمراه یا ثابتشان قطع نمیشود.

به گزارش خانه مل//ت، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: افرادی که هماکنون ب//رای دریافت خطوط تلفنهمراه و ثابت ثبتنام میکنند، معموال هزینهای 100 هزار تومانی را به عنوان ودیعه، پرداخت کردهاند. تا همین میزان بدهی تلفنشان قطع نمیشود، اما افرادی که در سالهای گذشته حدود 500 هزار تومان به عنوان ودیعه پرداخت کردهاند، تا رقم 500 هزار تومان بدهی خط تلفنشان قطع نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.