موس پد دارای قابلیت شارژ بیسیم هم تولید شد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-شرکت Logitech موس پد تازهای تولید کرده که نه تنها برای روان کردن حرکت موشوارههای رایانهای قابل استفاده است، بلکه برای شارژ بیسیم آنها هم به کار میرود.به گزارش ورج، تولید این موس پد با استفاده از فناوری تازهای موسوم به Powerplay صورت گرفته که باعث میشود این صفحه پالستیکی منعطف بتواند به طور مستقیم و بیسیم موشواره را شارژ Logitech.دنک اطالعات چندانی را در مورد جزییات فنی و علمی فناوری شارژ بی سیم موس پد خود افشا نکرده و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرده که تکمیل فناوری مذکور بیش از چهار سال به طول انجامیده است.فناوری مذکور باعث میشود تا ضمن حرکت موشواره در کل س//طح موس پد 275) در 320 میلیمتر( شارژ آن ممکن باشد. این در حالی است که استانداردهای رقیب شارژ بیسیم مانند استاندارد Qi سطوح کوچکتر و محدودتری را پوشش داده و در ضمن در صورت تکان دادن شدید وسیله در حال شارژ دچار اختالل میشوند.این فناوری طیف گستردهای از رایانههای شخصی ویندوزی را پوشش میدهد، اما با رایانههای مک سازگاری ندارد. قیمت این محصول که ‪G Powerplay‬ نام دارد 100 دالر است و خرید آن از مرداد ماه ممکن خواهد شد. دو مدل موشواره ساخت این شرکت که به طور قطع با موس پد مذکور سازگاری دارند G903 و G703 نام دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.