5/5 میلیونمسکننابسامان

مشکل حاشیهنشینی در کالنشهرها ادامه دارد؛

Jahan e-Sanat - - News -

حاشیهنشینی، یکی از پیچیدهترین مسایل جوامع ش//هری در جهان اس//ت چراکه در حال حاض//ر یک میلیارد نفر از س//اکنان کره خاکی را حاشیهنش//ینان شهرها تش//کیل میدهند و دولتهای زیادی با این مساله دستوپنجه نرم میکنند. ایران بیش از 50 سال است که با این موضوع مواجه است و تاکنون هیچگونه اجماعی برای رویارویی با آن در س//طح سیاس//تگذاری ملی، چه پیش از انقالب و چه پس از آن حاصل نشده اس//ت؛ اقدامی که امروز در دولت یازدهم به عن//وان رویکردی اصلی در دس//تور کار قرار گرفته و در س//طح ملی، اس//تانی و شهرستانی بررسی میشود.

در شرایط فعلی حدود 19 میلیون نفر از کل جمعیت کشور )ش//ش میلیون خانوار( در 5/5 میلیون واحد مسکونی در سکونتگاههای نابسامان شهری )شامل بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی( زندگی میکنند که این رقم حدود یکچهارم از جمعیت، تعداد خانوار و واحدهای مسکونی کشور را به خود اختصاص داده است.

بدون شک وجود س//کونتگاههای نابسامان ش//هری باعث بروز مش//کالت فراوان فرهنگی، اجتماع//ی ...و ش//ده و از س//ویی دیگ//ر ضمن آس//یبپذیر کردن ساکنان این مناطق در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی از جمله سیل، زلزله، آتشس//وزی و مباحث زیستمحیطی، کیفیت زندگی س//اکنان را به دلیل کمب//ود خدمات و فضاهای شهری نیز کاهش داده است.

از آنجای//ی که حل مش//کالت این مناطق امری بس//یار ضروری به ش//مار میرود ولی بنا به دالیلی )که در ادامه عنوان میش//ود( نهتنها مشکل سکونتگاهی نابس//امان حل نشده بلکه منتج از شرایط نامطلوب اقتصادی حاکم بر کل کشور، عدم وجود برنامه آمایش سرزمینی جهت توسعه متوازن مناطق مختلف، افزایش مهاجرت از مناطق کمترتوسعهیافته به حاشیه شهرها و بافتهای فرس//وده و قدیمی، این سکونتگاهها گسترش نیز یافتهاند.

از این رو عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی نیز طی گفتوگویی کامل درخصوص مس//اله حاشیهنش//ینی و عوامل ایجاد س//کونتگاههای غیررسمی اینطور بیان میکند: حاشیهنشینی معلول عدم تعادلهای بس//یار گستردهای است که در جامعه رخ میدهد؛ چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی و جنگ و امنیت. کسانی که از دیدگاه اجتماعی به این موضوع نگاه میکنند، این مس//ایل را بهعن//وان یک موضوع اجتماعی میبینند اما کسانی که از منظر حقوقی به موضوع نگاهمیکنند،مبنایحاشیهنشینیراخالفقانون میدانند زیرا بر اساس تصرف غیرقانونی زمین و احداث غیرقانونی بنا و واقع اشغال یک منطقه استوارشدهاست.او درجاییدیگرتوانمندسازیرا بهترینراهبرایحلمشکالتحاشیهنشینیاعالم کرده و میگوید: به تصور من ستاد ملی بازآفرینی روی مش//کل و مس//اله اصلی س//کونتگاههای غیررس//می تمرکز دارد که این مش//کل نیز در سه گروه خانهاولیها، ساکنان بافتهای ناکارآمد میانی و همچنین ساکنان بافتهای حاشیهای طبقهبندی میشود.

به گفته وزیر راهوشهرسازی، نه اجرای طرح مس//کن مهر و نه اعیانس//ازی در شمال شهر مش//کل این سه گروه را رفع نمیکند بلکه تنها س//تاد ملی بازآفرینی شهری است که با تمرکز بر مش//کل اصلی این مناطق این مسایل را حل خواهد کرد. همچنین محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راهوشهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازیشهریایرانبااشارهبهسیاستبازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری که در این دوره از سوی دولت یازدهم اتخاذ شده است نیز میگوید: در این دوره بیش از 279 پروژه نوسازی و بهسازی در مناطق کمتربرخوردار و ناکارآمد اجرا ش//ده است که طرحهای پروژهمحور، کمی، کالبدمبنا، غیرمنعطف و بیتوجه به خواست و نیاز مردم به طور کامل کنار گذاشته شده است.

به گفته این مقام مسوول در سیاست بازآفرینی بافتهایناکارآمددورهفعلی9 گاماساسیدرنظر گرفتهشدهوستادیباحضور22 دستگاهمربوط به این حوزه تحت عنوان س//تاد ملی بازآفرینی ش//هری پایدار تشکیل شده است که به صورت منظم به بررس//ی وضعیت شرایط سکونتگاهها غیررسمی، بافتهای فرسوده، تاریخی و مناطق حاشیهای در سراسر کشور میپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.