تحقق 97 درصدی درآمدهای مالیاتی

Jahan e-Sanat - - News -

مصطفیپورامیدی-در سال گذشته0211میلیارد تومان مالیات در استانجمعآوریو79 درصدپیشبینیهامحققشد.مصطفیپورامیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در نشست خبری در خصوص تغییرات ایجادشدهدرنحوهگروهبندیمالیاتیبخشاصنافاظهارداشت:درگروهبندی صاحبانمشاغلدرسالجاریتغییراتیصورتگرفتهکهازشهروندانومودیان مالیاتی انتظار داریم با کسب اطالعات الزم در این زمینه نسبت به تنظیم و ارائهاظهارنامهمالیاتیخوداقدامکنند.مدیرکلامورمالیاتیاستانقزوینبیان کرد:درراستایاجرایطرحجامعمالیاتیامسالتغییراتیدرقوانینمالیاتی رخ داده و اگر قبال مشاغل را در گروه الف، بو جتقسیم بندی میکردند در سالجاری با لحاظ شدن حجم فعالیت و نوع فعالیت مورد ارزیابی قرار میگیرند.وی اضافه کرد: امسال در گروه اول اصنافی قرار دارند که مجموع مبلغفروشکاالوخدماتسالقبلیا01 برابردرآمدمشمولآنهاقطعی شدهوطبقآخرینبرگمالیاتقطعیعملکردسال19 وبهبعدکهتاپایان دیماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابالغ شده باشد و هر کدام بیشتر از مبلغسهمیلیاردریالوبیشترباشد.پورامیدیبیانکرد:درگروهدومکسانی قرارمیگیرندکهمجموعفروشکاالوخدماتآنهابیشترازمبلغ01 میلیارد و تا03 میلیارد ریال باشد و گروه سوم مودیانی هستند که در گروه اول و دومقرارندارندوفروشآنهاکمتراز01 میلیاردریالاست.ویاظهارداشت: دارندگان کارت بازرگانی، واردکننده و صادرکنندگان، صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی و بهرهبرداران معادن دارای جواز کسب، تاسیس و پروانه بهرهبرداری، صاحبان هتلهای سه ستاره و باالتر، صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها،کلینیکهایتخصصی،صاحبانمشاغلصرافیوفروشگاههای زنجیرهایدارایمجوزمشمولگروهاولمیشوند.مدیرکلامورمالیاتیاستان قزوینتصریحکرد:دستورالعملتوافقشدهدرگروه3 برایکسانیاستکه مالیات سال قبل آنها قطعی شده باشد که در این صورت برای سالجاری هشت درصد به مالیاتشان اضافه میشود و مودیان میتوانند مالیات خود را در چهار قسط پرداخت کنند.پورامیدی در ادامه گفت: دومین اقدام مهم انجامشدهایناستکهمودیبایددرپیشثبتنامبهمرحله54 برسدکه خوشبختانهبیشاز05 هزارمودیبهاینمرحلهرسیدهاند.ویتصریحکرد: در اجرای قانون جدید و ارائه اظهارنامه مالیاتی نیازمند عزم جدی و همت جهادیومشارکتمردمهستیمکهامیدواریمبااطالعرسانیبهموقعرسانهها شاهداجرایبهموقعتسلیماظهارنامهتاپایانخردادماهباشیم.مدیرکلامور مالیاتیاستانقزوینیادآورشد:درسالگذشته52 هزارمودیمالیاتیبرگ قطعیگرفتندودراینزمینهدرردیفاستانهایپیشروهستیم.ویگفت: در راستای طرح جامع مالیاتی اقدام دیگری که صورت گرفت راهاندازی اداره ایتکسبودکهزیرساختطرحجامعمحسوبمیشود.پورامیدیتصریح کرد: طرح جامع مالیاتی یک جراحی بزرگ در حوزه مالیات کشور است که از روشهای نوین محسوب میشود و با اجرای آن ضمن جلوگیری از فرارمالیاتی،تامینمنابعمالیبدونفشاربهفعاالناقتصادی،زمینهعدالت اجتماعیفراهممیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.