حضورمدیرعاملشرکتگازمرکزیدرطرحمفتاحالجنهکمیتهامداد

Jahan e-Sanat - - News -

در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به اتفاق قائممقام کمیته امداد امام خمینی )ره(استان مرکزی و جمعی از همراهان از خانوادههای تحت پوشش این نهاد بازدید به عمل آوردند.

بر اساس همین گزارش جواد مهندس، مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در این بازدید ضمن استماع مسایل و مشکالت این خانوادههادرخصوصهزینههایگازبهاوانشعابگازطبیعی بهمشکالتآنهارسیدگیکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.