جدایی راه از مسکن، گسست پیکره واحد است

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملسابقراهآهن،تفکیکبخشراهازبخشمسکنرااشتباهدانستوگفت: به دلیل نگاه جزیرهای در دو حوزه راه و مسکن که قبال وجود داشت ایستگاههای راهآهن بیش از01 کیلومتر با شهر فاصله داشتند که در این دوره آن رویکرد اصالح شده بود. محسنپورسیدآقاییاظهارکرد:مبحثشهرنشینیومبحثحملونقلچهازبعددرون شهری و چه برونشهری دو مفهوم به هم پیوسته هستند و نمیتوان این دو مقوله را از یکدیگر جدا کرد. لذا یکی بودن وزارت راهوشهرسازی در این دوره بهترین فرصت را ایجاد کردکهبحثحملونقلوبحثشهرسازیبایکدیگریکپارچهشودواتفاقارویکرداشتباه گذشتهکنارگذاشتهشد.

ویافزود:اگردقتکنیم،میبینیمایستگاههایراهآهنکهدردورههایقبلساخته شدهبیشاز01 کیلومترباشهرفاصلهداردزیرامسالهوزارتراهاینبودکهراهآهنبسازدو مسالهشهر،جداتصورمیشد.لذادرایندورهاینمفهومیکپارچهشدکهوقتیحملونقل با یک شهر ارتباط دارد باید با پیکره شهر مرتبط باشد، نه اینکه در فاصلهی دور از شهر اقدامبهساختایستگاهکنیم.مدیرعاملسابقراهآهنهمچنینبابیاناینکهسابقامساله حملونقل عمومی مغفول مانده بود، گفت: وزارت راه خود را متولی حملونقل خارج از شهر میدانست. وزارت مسکن هم به داخل شهر میپرداخت و هیچکس پیوند این دو را بایکدیگرایجادنکرد؛درحالیکهحملونقلحومهایآنقدرمهمشدکهدولتدربرنامه ششمتوسعهآنرادرالیحهدرجکردومجلسهمبهتصویبرساندکهشرکتحملونقل حومهایتشکیلشودتاارتباطحاشیهنشینانوحومهراباشهراصلیبهصورتریلیبرقرار کندزیرامسالهحاشیهنشینیازطریقیکپارچگیحملونقلمیتواندرفعشود.

پورسیدآقاییتاکیدکرد:البتهآنادغامنقطهضعفهاییهمداشت.بههرحالوزارت راهوشهرسازیبسیاربزرگشدهوعمالحجمفعالیتوزیرراهوشهرسازیبهاندازهچندین وزارت است و طبیعتا این وزارتخانه نیاز به وزیر بسیار کارآمد و قوی دارد که بتواند این حجم از کارها را مدیریت کند. حجم زیاد کار ممکن است در مواقعی باعث شود در همه زمینههانتوانندوقتبگذارند.لذامعایبیهمداردامابهنظرمنمزایایادغامبسیاربیش از معایب آن بود.وی تفکیک مجدد وزارت راهوشهرسازی را با توجه به بستر ایجادشده، هزینهبر و زمانبر دانست و گفت: در صورت تفکیک تقریبا دو سال از وقت وزیر راه یا وزیر مسکن گرفته میشود زیرا حل مساله اداری در تفکیک خودش نوعی معضل است. در تمام استانها باید برای هر یک از وزارتخانهها، ادارات کل تعیین شود، ادارات کل نیرو، ساختمان، مدیرکل، معاون و پرسنل میخواهند. بسیاری در این ادغام جابهجا شدهاند و نمیتوانندبرگردند.لذاتفکیکحداقلدوسالوقتاجراییرابرایکارمیگیردوحیف است در شرایطی که دولت آقای روحانی قصد دارد در چهار سال دوم به وعدههای خود عملکند،وقتخودراصرفبوروکراسیاداری،تفکیک،مشکالتمحلومکانوجذب نیروواستخدامکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.