فرودگاه نجف تجدیدنظر نکند، پروازهای ایران متوقف میشود

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- به دنبال افزایش قابل توجه عوارض گمرکی در فرودگاه نجف، سازمان هواپیمایی ایران اعالم کرد مذاکرات خود با مسووالن عراق//ی را ب//رای تجدید نظ//ر در این تصمیم ادام//ه خواهد داد. رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب اظهار کرد: استمرار پروازهای شرکتهای ایرانی به نجف از دهم تیرماه جاری منوط به تجدید نظر مسووالن این فرودگاه است.

وی ادام//ه داد: تصمیم ایرالینهای ایرانی مبنی بر قطع پروازها از دهم تیرماه به مقصد نجف ناش//ی از افزایش بیرویه عوارض گمرکی و هزینههای هندلینگ فرودگاه مذکور بوده که این موضوع توس//ط سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است. به گفته جعفرزاده در حال حاضر 10 ش//رکت هواپیمایی ایرانی به نجف پرواز دارند که مجوزشان را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کردهاند.

مدیر روابط عمومی س//ازمان هواپیمایی با اش//اره ش//کایتهای مطرحش//ده از س//وی ایرالینهای ایرانی، تصریح ک//رد: گزارشهای ایرالینها به سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که فرودگاه نجف ش//رکتهای هواپیمایی را به پرداخت عوارض گمرکی از دهم تیرم//اه ب//ه ازای هر پرواز 85 دالر و ه//ر صندلی پرواز 15 دالر ملزم کرده اس//ت که این امر انگیزه پرواز به این فرودگاه را از ش//رکتهای هواپیمایی سلب و آنها را مجبور به برنامهریزی قطع پروازهای برنامهای از تاریخ مذکور کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.