دولت با مصوبه جدید مالیاتی، گرانی مسکن را کلید زد

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- رییس انبوهسازان استان تهران هشدار داد مصوبه اقتصادی که دولت درباره مالیات بر ساختوس//از تصویب کرد، از جمله عوامل بازدارنده تولید و همچنین به فروش نرس//یدن واحدهای آماده است. حس//ن محتش//م درباره دریافت مالیات از ساختوساز امالک گفت: مصوب//ه اقتصادی که دول//ت درباره مالیات بر ساختوس//از تصویب کرد، از جمله عوامل بازدارنده تولید و همچنین به فروش نرس//یدن واحدهای آماده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که قدرت خرید پایین است و متقاضی خرید مسکن وجود ندارد، دریافت مالیات بر درآمدهای احتمالی باعث میشود انگیزه سازندگان برای ساختوساز کاهش یابد. محتشم با اشاره به کاهش عرضه در چند سال اخیر گفت: دولت به جای اینکه سدی در مقابل سازندگان قرار دهد، باید مشوقهایی برای آنان لحاظ کند تا با عرضه مسکن از انباشت تقاضا جلوگیری شود.

رییس انبوهسازان استان تهران تاکید کرد: اصوال وقتی قیمت کاالیی افزایش پیدا میکند نهایتا به مصرفکننده میرسد و در بخش مسکن هم به همین گونه است و انبوهسازان مالیات را از خریداران دریافت میکنند. محتشم با بیان اینکه مالیات، عامل مهم بازدارنده در بخش رونق بازار مسکن است، تصریح کرد: دولت باید تجدید نظر کند زیرا با افزایش ساختوساز نیز میتواند مالیات بیشتری بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.