طرحتکاپوباهدفایجاد01 هزارشغلدراردبیلاجرامیشود

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس//تان اردبیل گفت: طرح تکاپو با هدف ایجاد 10 هزار شغل تا پایان دولت دوازدهم در اردبیل اجرا میشود. قاسم رحیمی در جلسه کارگروه اشتغال استان اردبیل اظهار داشت: سند توسعه اشتغال استان اردبیل در راستای اجرای برنامههای ششم توسعه در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین شده و خوشبختانه31 دستگاهاجراییاستانبرنامههایخودرادرراستایایجاداشتغالبهتفکیک شهرستانهااعالمکردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: یک هزار و62 نفر نیز در سال گذشته از طریق تاسیس و راهاندازی تعاونیها در استان دارای شغل شدند که تالش میکنیم امسال نیز این موضوع افزایش یابد تا بتوانمبهاهدافخوددستیابیم.رحیمیتصریحکرد:درحالحاضرپنجمرکزمشاورهکارآفرینیدرسطحاستاناردبیلفعالیتمیکند که سعی داریم امسال این مراکز را توسعه داده و بتوانیم از ظرفیت مراکز مشاره کارآفرینی در راستای ایجاد اشتغال هر چه بیشتر در سطحاستانبهرهمندشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.