برقرایگانبرایکشاورزانکممصرف

Jahan e-Sanat - - News -

کشاورزانیکهدرچهارساعتپیکبارروزانهباشرکتتوزیعنیرویبرقتبریزهمکاری داشتهباشند،02 ساعتبرقرایگاندریافتمیکنند.معاونفروشوخدماتمشترکین شرکتتوزیعنیرویبرقتبریزدرجمعکشاورزانشهرستانآذرشهربااعالماینخبرافزود: بهای برق مصرفی صاحبان چاههای کشاورزی که از ساعت11 تا51، یعنی ساعات پیک مصرف، پمپ آبهای خود را خاموش کنند، رایگانمحاسبهخواهدشد.اصغربابازادهادامهداد:مصرفبرقوآبیاریدرختاندرساعاتگرمروزبازدهمناسبینداشتهوبرایدرختاننیز مفیدنیست.مدیردفترمدیریتمصرفشرکتتوزیعنیرویبرقتبریزنیزبااشارهبهتخصیصیکمیلیاردو027 میلیونریالپاداشبه بخشکشاورزیدرسال59،تصریحکرد:مدیریتمصرفدربخشکشاورزیمنافع ملی،منافعصنعتبرقومنافعمشترکینرادرپی دارد.سیدابراهیمفکاریباارائهتوضیحاتکاملدرخصوصطرحهایتشویقیمدیریتمصرفدربخشکشاورزی،افزود:ماازکشاورزان عزیز انتظار داریم که همچون سالهای گذشته، این شرکت را در عبور از پیک تابستان سالجاری یاری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.