نهادهایدولتیاردبیل51 میلیاردتومانبهشرکتبرقبدهیدارند

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملتوزیعبرقاستاناردبیلمیزانبدهیاداراتونهادهایدولتیبهاینشرکت رابالغبر51 میلیاردتومانعنوانکرد.علیرضاعلیزادهدرجلسهشورایبرنامهریزیوتوسعه استان اردبیل تصریح کرد: با وجود تاکید به پرداخت بدهی برخی ادارات حتی در مصرف برقنیزمدیریتمطلوبیندارند.ویافزود:ایندرحالیاستکهبراساستکلیفوزارتنیرو 50 درصد از اعتبارات سرمایهای از محل مطالبات تامین شده و با جذب در استان صرف پروژههای عمرانی میشود.مدیر عامل توزیع برق استان تاکید کرد: از سویی ادارات موظف هستند تا پایان سالجاری02 درصد انرژی خود را از محل انرژی پاک تامین کنند و در صورتبیتوجهیبهاینموضوع02 درصدازانرژیمصرفیآنهاباگرانتریننرخمحاسبهمیشود.علیزادهبااشارهبهتولید53 کیلووات انرژی پاک توسط این اداره کل اضافه کرد: شرکت برق آماده ارائه مشاوره به ادارات و فرمانداریها برای پیادهسازی انرژی پاک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.