تامیناجتماعیازبخشتولیدحمایتکند

Jahan e-Sanat - - News -

رییساتاقبازرگانیاستاناردبیلگفت:ضروریاستتامیناجتماعیحامیبخشتولید استانباشد.حسینپیرموذندرجلسهشورایگفتوگویبخشخصوصیودولتاردبیل تصریحکرد:متاسفانهدرسال59 بازرسیهایمتعددیازدفاترواحدهایتولیدیاستان توسطکارشناسانتامیناجتماعیانجامشدهاست.ویافزود:بیشاز03 واحدتولیدیدر استانبهدلیلاینحسابرسیهاکهبهنظرمیرسدفاقدادلهقانونیاستدچارمشکلشده و محکوم به پرداخت مبالغی از درصد خرید تجهیزات و ماشینآالت شدهاند. عضو هیات رییسه اتاق ایران با تاکید بر اینکه این مبالغ ارقام باالیی را شامل شده و اغلب واحدهای تولیدی قادر به پرداخت آن نیستند، اضافه کرد: الزم است از حسابرسی تامین اجتماعی ممانعت شده و برای حسابرسیهای گذشته نیز ضوابط قانونی ارائه شود. پیرموذن همچنین خواستار ممانعت از اجراییات پرداخت مطالبه تامین اجتماعیشدوگفت:انتظارمیرودباهدفحمایتازواحدهایتولیدیحسابرسیتامیناجتماعیازدفاترمتوقفشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.