کاهش91 درصدیتلفاتعابرانوموتورسوارانباآموزشایمنی

مدیرکل راهداری گیالن خبر داد:

Jahan e-Sanat - - News -

نازککار،مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستانگیالندرنشستکمیتهایمنی وترافیکادارهکلضمناشارهبهتاثیربرگزاریآموزشهایعمومیصورتگرفتهدرزمینه عابران و موتورسواران درسطح استان در کاهش بروز حوادث در این گروه از کاربران جادهها گفت: مطابق بررسیهای کارشناسی صورت پذیرفته آمار حوادث عابران و موتورسواران ازتعداد643 کشتهدرسال4931 بهتعداد182 کشتهدرسال5931رسیدهکهباوجود کاهش91 درصدیآمارمذکورهمچنانبراینباوریمکهاینآمارهمخوشایندنبودهو زیبندهمردمفهیموفرهیختهاستانگیالننیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.