انقالبدرزیباسازيشهراصفهان

Jahan e-Sanat - - News -

شهرداراصفهانگفت:انقالبيدرحوزهزیباسازيصورتگرفتهاماالزماستتمامنازیبایيهايشهريحذفشود. جلسهشوراي سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان با حضور شهردار اصفهان، رییس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي اسالمي شهر اصفهان،معاونفرهنگياجتماعيشهرداريومعاونشهرسازيومعماريشهردارياصفهانبرگزارشد.

مهديجمالينژاد،شهرداراصفهاندرایننشستاظهارکرد:بهترینزیبایيبرايشهرهاوجودفضاهايسبزبسیاراستوکارهاي خوبي در حوزه فضاي سبز در شهر صورت گرفته است. این در حالي است که نازیبایيهاي موجود در شهر در هر جایي که باشد باید مورد توجه قرار گیرد. وي با بیان اینکه پیگیريهاي مربوط به زیباسازي شهر بر عهده سازمان زیباسازي شهرداري است، افزود: انقالبي در حوزه زیباسازي صورت گرفته اما تمام نازیبایيهاي شهري باید حذف شود. در این حوزه باید با تمام وجود کار کرد تا هرگونه زشتي در چهره شهر از بین برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.