توسعههمکاریهایتجاریبااستفادهازظرفیتهایمنطقهآزادانزلی

Jahan e-Sanat - - News -

رضا مس//رور رییس هیاتمدیره و مدیرعامل این سازمان در دیدار نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ایران بر توسعه مراودات اقتصادی دو کشور با محوریت منطقه آزادانزلیتاکیدکرد.رییسهیاتمدیرهسازمان بهتشریحمزایاومعافیتهایمنطقهآزاد انزلی برای سرمایهگذاران خارجی پرداخت و آمادگی سازمان متبوع خود را برای همکاری در حوزههای زیرساختی و سرمایهگذاری شرکتهای روسی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین در حوزههای ساخت انبار، سیلو و سردخانه اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.