کاهش001 درصدیحوادثگازطبیعیمنجربهفوتدرایالم

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به کاهش صددرصدی حوادث گاز منجر به فوت در استاناشارهکردوگفت:شرکتگازاستانایالمدرسال59 سالیکمحادثهوبدونفوت و مصدومیت در اثر مصرف گاز را پشت سر گذاشت.به گزارش »جهان صنعت«، عباس شمسالهی در ادامه به حوادث سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال59، هفت مورد حادثهمربوطبهگازطبیعی،بهعلتآتشسوزیدراستاناتفاقافتادکهخوشبختانههیچ موردی منجر به مصدومیت و فوت شهروندان در استان نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.