رتبهدوممخابراتمنطقهمرکزیدربینمناطقمخابراتیکشور

Jahan e-Sanat - - News -

درارزیابیعملکردسال5931،مخابراتمنطقهمرکزیدربینمناطقمخابراتیکشورموفقبهکسبرتبهدومکشوریشد.درهمین راستا سراییان، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اهدای لوح تقدیر از مدیریت و کارکنان مخابرات منطقه مرکزی تقدیر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.