مديرعامل يك کارگزاري: قيمتتضمينيبرايكشاورزانرضايتبخشاست

Jahan e-Sanat - - News -

با اجراي سياست قيمت تضميني گن//دم در بورس كاال، كش//اورزان قادر به دريافت بخش زيادي از وجه حاصل از فروش محصول خود ظرف مدت دو روز ميشوند كه اين امر باعث رضايت گندمكاران از ط//رح قيمت تضميني ميشود.محمودحسينيپوردرگفتوگو با ايس//نا، ارزيابي خود از مزاياي به كار گرفتنسياستقيمتتضمينيگندمدر بورسكاالرابيانكردوگفت:بورسكاال دربهكارگرفتنسياستقيمتتضميني براي محصوالت ذرت و جو موفق عمل كرده اس//ت به طوري كه كشاورزان در اين طرح قادر به دريافت بخش زيادي از وجه حاصل از فروش محصول خود ظرف مدت دو روز بوده و هس//تند كه همين امر باعث رضايت گندمكاران از طرح قيمت تضميني نيز خواهد شد. وي در ادامه بيان كرد: سياس//ت طرح قيمتتضمينيباعثكاهشفشارمالي بر دولت و جلوگيري از تردد و جابهجايي محصوالت ش//ده اس//ت و خري//داران با اس//تفاده از اين طرح ق//ادر به تهيه محصول موردنياز خود با قيمتي واقعي ازطريقبورسكاالخواهندشد.بهگفته حسينيپور،موفقيتبورسكاالدرطرح قيمت تضميني ذرت و جو باعث ش//د دولت براي چهار استان قيمت تضميني گندمراجايگزينخريدتضمينيكندكه اين امر اقدام بسيار مناسبي از ديد اكثر كارشناسان كشاورزي بوده است. وي با تاكيدبراينكهدرآمدمناسبوهمچنين دريافت وجوه گندم در كوتاهترين زمان ممكن، باعث افزايش انگيزه كشاورزان براي توليد بيش//تر محص//والت خود ميشود، افزود: بر اساس پيشبينيها در صورت//ي كه طي س//الهاي آينده بارندگي به ميزان كنوني باش//د و نيز برنامههاي الزم براي اجرايي شدن طرح قيمت تضميني براي كل اس//تانهاي كش//ور اتخاذ شود، بيترديد ايران جزو صادركنندگان اصلي گندم محس//وب خواهد شد. مديرعامل كارگزاري شهيد باهنر با اش//اره به عملك//رد بورس كاال در اجراي طرح قيمت تضميني گفت: عملك//رد ب//ورس كاال در طرح قيمت تضميني به دو صورت سپرده كااليي و نيز اجراي فيزيكي آن موفقيتآميز بوده و در اين زمينه تالشهاي زيادي از سوي نهادهاي مربوطه انجام شده است. وي با اشاره به محصوالتي كه در بورس كاال از طريقطرحقيمتتضمينيموردمعامله قرارميگيرند،گفت:درسال4931 جو و ذرت از طريق طرح قيمت تضميني در استانهاي كرمانشاه و خوزستان بهطور آزمايشي مورد معامله قرار گرفت و در سال 1395 ذرت و جو تمام استانها از طريق طرح مذكور در بورس كاال معامله شد.امسالنيزشاهدتوسعهاينطرحبه محصوالتي جديد همچون گندم و برنج هستيم. حسينيپور به ورود گندم در طرح قيمت تضميني اشاره كرد و افزود: گندم جزو اصليترين محصوالتي است ك//ه ميتواند از طري//ق اين طرح مورد معامله قرار گيرد و با ورود گندم به طرح قيمتتضمينيونمايانشدنمزايايآن براي گندمكاران، رفتهرفته بايد با طرح خريدتضمينيخداحافظيكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.