چشمانداز مثبت معامالت صندوق طال

فعال بازارهاي مالي پيشبيني کرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

بورس كاال با توجه به نياز موجود از طرف سرمايهگذاران اقدام به راهاندازي صن//دوق طال كرده اس//ت بنابراين با قطعيتميتوانگفتكهروندمعامالت اين صندوق با موفقيت همراه خواهد بود. محمد كشتيآراي، رييس اتحاديه كشوري طال و جواهر به مزاياي صندوق طال ك//ه پذيرهنويس//ي آن در بورس كاال در حال انجام اس//ت، اش//اره كرد و به ايس//كانيوز گف//ت: صندوق طال با س//ازوكارهاي ب//ورس كاالي ايران همخواني دارد و به طور طبيعي نظام مدوني محسوب ميشود كه در راستاي معامالت طال به نگارش درآمده است. به گفته وي، براساس پيشبينيهاي انجام شده راهاندازي صندوق طال در بورس كاال با اتفاقات مثبتي همراه خواهد بود و بسياري از مس//ووالن در اين حوزه موافق اقدامات و برنامههايي هس//تند كه باعث ش//فاف شدن معامالت طال ميشود. كشتيآراي خاطرنشان كرد: در صورت//ي كه معامالت صندوق طال به صورت سازماندهي انجام شود مورد استقبال عامه مردم قرار خواهد گرفت. رييس اتحاديه كشوري طال و جواهر ب//ا بيان اينكه صنف ط//ال و جواهر و صندوق طال به صورت دو حوزه مجزا به فعاليت خود ادامه ميدهند: افزود: روند معامالت صندوق طال در بورس كاال مداخل//هاي در صن//ف طال ايجاد نميكن//د و اقدامات صن//ف طال هم تاثيري در روند معامالت اين صندوق ايجاد نخواهد كرد. وي پيشبيني خود از راهاندازي صن//دوق طال را اينگونه ارزيابي كرد و گفت: به طور قطع بورس كاال ب//ا توجه به ني//از موجود از طرف س//رمايهگذاران اقدام به راهاندازي اين صندوق كرده است بنابراين با قطعيت ميتوان گف//ت كه روند معامالت اين صندوق با موفقيت همراه خواهد بود. كشتيآراي با تاكيد بر اينكه صندوق طال باعث افزايش انگيزه سرمايهگذاران جهت سرمايهگذاري در اين صندوق ميشود، افزود: صندوق طال در بورس كاال به صورت معاملهاي مطمئن براي افرادي است كه تمايل به سرمايهگذاري در اين صندوق دارند و همچنين امنيت خاصي را جهت سرمايهگذاري ايجاد ميكند كه اين امنيت موجود از طريق برنامه و مقررات موجود در بورس كاال براي بهبود روند معامالت ايجاد شده است. در همين حال بورس كاال تاالر محصوالت صنعت//ي و معدني بورس كاال در معامالت روز گذشته با معامله انواع محصوالت فوالدي، آلومينيوم و طال به كار خود پايان داد. طي اين روز و در تاالر يادشده يكهزار و 500 تن آلومينيوم، پنج كيلوگرم شمش طال، 24 ه//زار و 90 ت//ن ورق گرم B و9 هزارو053تنورقگرم C معامله شد. عالوه براين معامله انواع ورق ش//ركت فوالد مبارك اصفهان نيز در س//امانه معامالت مچينگ به ثبت رسيد. شايان ذكر است تاالر محصوالت كشاورزي نيز دادوستد 100 تن ذرت دانهاي، 600 تنروغنخام،يكهزارو058تنشكر سفيد، پنج هزار تن گندم خوراكي را تجربه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.