دعوتبهمجمعبورستهران

Jahan e-Sanat - - News -

گروهبورس-براساستصميمهياتمديرهبورساوراقبهادارتهران،مجمع عموميعاديساالنهبورستهران52 تيرماه6931 درمحلپژوهشگاهنيرو برگزار ميشود. حميد روحبخش، مدير روابط عمومي و امور بينالملل بورس تهران ضمن اعالم اين خبر گفت: براساس تصميم هيات مديره بورس اوراق بهادارتهران،مجمععموميعاديساالنهبورستهران52 تيرماه6931 در محلپژوهشگاهنيروبرگزارخواهدشد.ويدرخصوصدرآمدهرسهمبورس تهراناظهارداشت:آخريندرآمدهرسهمبورستهرانبرايسالماليمنتهي به92 اسفند69 حسابرسيشدهبرابربا982 ريالبهازايهرسهمپيشبيني شدهاست.اينپيشبينيبراساسسرمايه0051 ميلياردريالياست.همچنين براساسصورتهايماليحسابرسينشدهسالماليمنتهيبه03 اسفند 59،سودخالصبورستهرانباسرمايه0521 ميلياردريالبرابربا422 ريال به ازاي هر سهم است. روحبخش به افزايش سرمايه بورس تهران اشاره كرد و افزود:افزايشسرمايهشركتبورستهراناز0011 ميلياردريالبهمبلغ0521 ميلياردريال)ازمحلسودانباشتهمبلغ29 ميلياردريالوازمحلاندوخته مبلغ8/5 ميلياردريال(درتاريخ3 مهر59 درمرجعثبتشركتهابهثبت رسيدهاست.اينافزايشسرمايهبراساستصميماتمجمععموميفوقالعاده 27 تير59 مبنيبرافزايشسرمايهاز0011 ميلياردريالبه0051 ميليارد ريالانجامشدهاست.همچنينمرحلهبعديافزايشسرمايهبراساسمجوزذكر شدهاز0521 ميلياردريالبه0051 ميلياردريالمعادل02 درصد،دراختيار هيات مديره است. وي در خاتمه خاطرنشان كرد: سرمايهگذاري بورس تهران در شركتهاي خارج از بورس شامل شش شركت است كه به ترتيب مالكيت 20 درصدي در هر يك از شركتهاي فرابورس، مركز مالي و مديريت دارايي مركزي و همچنين مالكيت پنج درصدي در شركت سپردهگذاري مركزي و مالكيت زير يك درصدي در بورس انرژي و بورس كاال را شامل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.