مصائب مناطق آزاد

Jahan e-Sanat - - News -

س//خن گفتن درب//اره مي//زان جذب س//رمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد كار آس//اني نيس//ت. دلي//ل آن هم اين است كه بهطور كلي درباره ميزان جذب س//رمايهگذاري خارجي در مناطق آزاد اطالع//ات دقيقي در دس//ت نيس//ت اما وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارشي كه اوايل س//ال 95 منتش//ر كرد، حال و اوضاع سرمايهگذاري خارجي را در مناطق آزاد اينگونه توصيف كرده است:

آمارهاي موجود حاكي از آن است كه رون//د جذب و تحقق س//رمايهگذاري در حدي نيست كه بتواند اهداف توسعهاي مناط//ق را محقق نماي//د و مناطق آزاد تاكنون در جذب س//رمايهگذاريها و به خصوص س//رمايهگذاري خارجي چندان موفق عمل نكردهاند.

شايد بتوان عملكرد ضعيف مناطق در دوره فوق را به مواردي نظير تحريمهاي اعمالش//ده عليه كشور نس//بت داد اما عملك//رد در ده//ه 80 ه//م ب//ه همين منوال است.

در دني//ا مرس//وم اس//ت كه ب//ا دادن امتي//ازات ويژه ب//ه مناط//ق آزاد مانند معافيته//اي ماليات//ي و ك//م ك//ردن تعرفهه//اي گمركي مواد خام، مس//ير را ب//راي توليدكنن//دگان و صادركنندگان كاال تسهيل ميكنند اما در ايران داستان به گونهاي ديگر اس//ت و اي//ن امتيازات بيش//تر مورد سوءاستفاده س//ودجويان و واردكنن//دگان كااله//اي مصرفي قرار ميگي//رد تا حدي كه ت//راز تجاري اين مناطق هميشه منفي بوده است.

به گزارش فارس، كارنامه 10 ساله بين سالهاي 80 تا 90 مناطق آزاد شاهدي بر اين مدعاست طبق آمار منتشرشده توسط شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتص//ادي، ميزان كل واردات در اين 10 س//ال 543353 ميليارد ريال و كل واردات 326931 ميليارد ريال اعالم شده اس//ت كه اين يعني ميزان واردات در مناطق آزاد ش//ش برابر صادرات بوده است.

نكته مهم اينجاست كه اكثر واحدهاي تولي//دي در هفت منطق//ه آزاد موجود در صناي//ع فرآوردهه//اي غذاي//ي، مواد و فرآوردهه//اي ش//يميايي و تجهي//زات حم//ل و نقل فع//ال هس//تند و در هيچ رشته فعاليتي، خوشههاي صنعتي شكل نگرفته اس//ت در كنار اين موارد تركيب ن//وع صنايع فعال و مقياس توليد در اين مناط//ق حاك//ي از آن اس//ت كه مناطق آزاد موجود در توس//عه فناوري پيشرفته ه//م توفيق چنداني نداش//تهاند و عمده

عدم ايجاد تاسيسات زيربنايي مناسب در كنار مش//كالت قانوني دو علت اصلي ع//دم توفي//ق مناط//ق آزاد در موضوع جذب س//رمايهگذاري خارجي و توسعه صادرات است.

نبايد فراموش كرد حضور سرمايهگذار خارج//ي در منطقهاي فاقد مس//يرهاي ارتباط//ي بينالملل//ي مانند ف//رودگاه يا بانكها و س//ازمانهاي مالي بينالمللي عمال غيرممكن است.

از سوي ديگر بررسي تجربه كشورهاي موفق در اداره مناطق ازاد نشان ميدهد آنها معافيتهاي مالياتي و حقوق گمركي ب//راي واردات را صرفا ب//راي مواد خام و ماشينآالت صنعتي قرار دادهاند كه نمونه بارز آن كش//ورهاي چي//ن و كرهجنوبي هستند اما در ايران براي اين معافيتهاي وي//ژه هي//چ محدوديتي وج//ود ندارد و كاالهاي مصرفي نيز شامل آنها ميشوند ك//ه اين يك ضعف بزرگ در قانون اداره مناطق آزاد است.

پرواضح اس//ت كه يك س//رمايهگذار در ش//رايط برابر توليد و تجارت ترجيح ميده//د بدون هيچ دردس//ري اقدام به تج//ارت كن//د تا خ//ود را درگير مصائب توليد كند كه اين مهم هم تنها با اصالح قانون ممكن است.

اميد است نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با در نظر گرفتن كارنامه مناطق آزاد قبلي نسبت به اضافه شدن يا نشدن مناط//ق آزاد جدي//د تصميم//ي به نفع مردم بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.