شايد در حليم، روغن صنعتي بريزند اما بعيد ميدانم پشم هم بريزند!

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با آغ//از ماه رمضان و افزايش مص//رف آش و حليم، در فضاي مجازي با انتشار عكس و فيلمهايي، ادعايي مبني بر وجودپشمگوسفندوپنبهدرحليممطرح شده بود كه رييس اتحاديه كبابي، حليم و آشپزندگانمشابهضمنردموضوع»وجود پنبهدربرخيحليمها«گفت:مگرميشود در يك غذا مادهاي مانند پنبه وجود داشته باشد و مردم متوجه نشوند.

حسينمحمدياظهاركرد:اگريكتار مو داخل غذايي باشد، فرد متوجه ميشود، حال چگونه ممكن است عدهاي بگويند در حليميكهبهدستصدهانفرميرسدپنبه وجود داشته و هيچكس متوجه آن نشود.

به گزارش ايسنا، وي همچنين عنوان ك//رد: واحدهاي صنفي ما تحت نظارت قرار دارند و بهطور دائم به بهداشت آنها رسيدگي ميشود.

ريي//س اتحادي//ه كباب//ي، حليم و آشپزندگان مشابه در پاسخ به اين سوال كه طي اين مدت مصاحبههايي از سوي وزارت بهداش//ت انج//ام و در قالب آنها عنوان شد كه در برخي موارد در حليمها پش//م گوس//فند يا پنبه و الياف وجود داشته اس//ت، به ايسنا گفت: رسيدگي به وضعيت بهداشتي واحدهاي صنفي ما بر عهده بهداشت محيط است و وزارت بهداشت رسيدگي به وضعيت بهداشتي مواد صنعت//ي مانند پفك ...و را برعهده دارد، حال نميدانم چنين مصاحبههايي چگونه صورت گرفته اما طي اين مدت ما نمونههاي مختلف حليم را براي بررسي كيفيت و ارائه پاس//خ قطعي به مردم به آزمايشگاه فرستادهايم تا ثابت شود چنين موردي وجود ندارد.

محم//دي ادامه داد: اين دروغ بزرگ را به شدت رد ميكنم و اعتقاد دارم غذاهايي مانند حليم يا س//اير غذاهاي سنتي جزو ميراث گذش//تگان ما هستند كه بايد در حفظآنهاتالشكنيم.

وي اظهار كرد: اكنون روي واحدهاي خود نظارت دقيق داريم و با توجه به اينكه در ماه رمضان عرضه و تقاضاي حليم بيش از ساير ماههاي سال است، بازرسيهاي ما بيشتر از تمام سال بوده و با دقت بيشتري وضعيت واحدها مورد توجه قرار ميگيرد.

ريي//س اتحادي//ه كباب//ي، حليم و آشپزندگان مش//ابه در ادامه با يادآوري اينكه ط//ي اين م//اه واحدهاي صنفي مختلف//ي اقدام به ف//روش غيرقانوني و غيرمجازانواعآشوحليمميكنند،گفت: حتي در برخي موارد بعيد ميدانم افراد بخواهند از مواردي مانند پنبه يا الياف در داخل حليم استفاده كنند چراكه به هر حال اگر چنين موادي داخل غذا وجود داشته باشد به خوبي مشخص خواهد شد و قطعا مردم آن را حس ميكنند.

محم//دي ادامه داد: با اين وجود بحث و بررسي در خصوص واحدهاي ارائهكننده غيرمجاز حليم هم ادامه دارد و طي روزهاي گذشتهحدود051 واحدغيرمجازيكهبه ارائه حليم ميپرداختند، پلمب ش//دهاند. توصيه ما به مردم اين اس//ت كه با توجه به وجود سه هزار واحد مجاز در تهران كه همهآنهاملزمبهنصببنرهايمربوطهشده ومشخصشدهاندكهجزوواحدهايصنفي مجاز به شمار ميروند، مردم ديگر از حليم واحدهايغيرمجازاستفادهنكنندتااطمينان بيشتريبهسالمتموادغذاييخودداشته باشند. وي يادآور شد: در نهايت حتي اگر واحدهاي غيرمجاز هم بخواهند حليمي نامرغوب تهيه كنند ممكن اس//ت حجم گوشتآنراكمكردهيابهجايگندمازآرد يا از روغنهاي صنعتي استفاده كنند و در محيطيغيرسالمطبخخودراانجامدهند، اما در هر صورت مواردي مانند اين كه افراد بخواهندپشمياپنبهداخلحليمبريزندبه هيچعنوانمنطقيبهنظرنميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.