ادامهدار شدن ادغام صنعت و تجارت وضعيت بازار را به هم ميريزد

Jahan e-Sanat - - News -

محمدحس/ين روش/نك*- برخي فكر ميكنند اگر حوزه تجارت تضعيف شود، بخش صنعت تقويت ميشود درحالي كه اين امر نتيجهاي عكس خواهد داشت. اصوال ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني از ابتدا اش//تباه بود و هزينههاي زيادي براي كش//ور دربر داشت. يكي از اهداف ادغام اين وزارتخانهها كوچكتر كردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل اين اتفاق نيفتاده و اين ادغام صورت نگرفته است.

هدف ديگر اين ادغام اين بود كه بيشتر به توليد و صنعت پرداخته شود در حالي كه اين مهم هم رخ نداده است. در حال حاضر قيمت تمامشده محصوالت توليدي به بيش از سه برابر رسيده است. اين طرح همچنين در جلوگيري از قاچاق و كنترل واردات غيرقانوني هم موفق نبوده است. بهطور كلي خيليها از ابتدا مخالف ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني بودند. مس//اله تعرفهها و كاهش آن يكي ديگر از داليل اين امر بود كه باز هم با ادغام وزارتخانهها محقق نش//د. اگر امروز بدهكاريهاي معوقه سر به فلك ميكشد، حاصل همين به هم ريختگي ناشي از ادغام بوده است.

در واق//ع يكي از علل عدم توفي//ق وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم تعدد وظايفي اس//ت كه بر عهده اين وزارتخانه قرار گرفته است. به عنوان نمونه مديريت تعزيرات بر عهده اين وزارتخانه است و از سوي ديگر بايد از توليد هم حمايت كند.

در حال حاضر اس//تدالالت درس//تي براي اين تفكيكها وجود دارد، در اين چند س//ال مس//كن و عمران و آباداني از بين رفته اس//ت و ركود بر بازار مس//كن حكمفرماست كه همه اينها نشان از عدم موفقيت طرح ادغام وزارتخانهها دارد.

بايد توجه داشت كه تجارت يك تخصص است. در همين مدت گران ش//دن توليد يكي از مشكالت اساسي توليدكنندگان بوده است. اين امر باعث افزايش دپوي كاال در انبارها شده چون تجارت از كار افتاده است. تجارت و بازرگاني تخصص ويژهاي اس//ت. امروز وزارت صنعت، معدن و تج//ارت هيچ كارنامه مثبتي ندارد. يكي از عمدهترين داليل عدم توفيق اين وزارتخانه همين بحث ادغام بوده است. صنعت، معدن و تجارت مكمل هم هستند. اينها دو بال هستند كه در بدنه دولت نشستهاند. اين دو بال ق//درت حركت به اقتص//اد ميدهد. دليل اينكه ما در بازار خارجي موفق نيس//تيم اين است كه بازرگان قوي نداريم تا بتواند برندهاي قوي توليد كند. ادامه اين ادغام شرايط را بدتر ميكند و بايد مجلس در اين خصوص تصميم درست بگيرد. بيشترين ضرر در ادغام وزارتخانهها متوجه توليد به خصوص توليد صنعتي بوده است. * عضو اتاق بازرگانی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.