درخواست قطر براي واردات تخممرغ از ايران

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مديرعامل اتحاديه مركزي مرغداران ميهن از درخواست قطر براي واردات تخممرغ از ايران خبر داد و گفت: رايزنيها با اين كشور براي صادرات اين كاال آغاز شده است. رضا تركاشوند با اشاره به مزاياي اجراي قانون انتزاع و مخالفتتشكلهايكشاورزيبالغواينقانوناظهارداشت:يكيازمزاياياين قانون، بحث كوچكسازي و چابكسازي دولت بوده است. مديرعامل اتحاديه مركزيمرغدارانميهنافزود:روزگذشتهقطريهاازايراندرخواستصادرات تخممرغبهكشورشانراداشتند؛اماپروتكلهايبهداشتيالزمبرايانجاماين كاروجودنداشتهومسووالنوزارتجهادكشاورزيدركمتراز21 ساعت،اين مسالهراحلكردهاند؛درصورتيكهاگرقراربوداينموضوعاتدروزارتخانههاي مجزا دنبال شود، زمان زيادي به طول ميانجاميد. وي درباره اينكه آيا اكنون صادراتتخممرغبهكشورقطرآغازشدهاست؟گفت:مارايزنيهارابرايانجام اينكارآغازكردهايم.مديرعاملاتحاديهمركزيمرغدارانميهندربارهاينكه قطريها چه ميزان تخممرغ از ايران خواستهاند؟ گفت: فعال ما در ابتداي كار هستيم و وقتي صادرات آغاز شد، آمار را اعالم ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.