گندمايرانبهعمانرفت

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت حمل فله كشتيراني جمهوري اسالمي ايران گفت: نخستينمحمولهصادراتيگندمايرانازسويناوگانشركتحملفله-خط مليكشتيرانيكشور-روزيكشنبهبندرامامخمينيرابهمقصدعمانترك كرد. علي اكبر غنجي گفت: با موفقيت طرح خودكفايي گندم قرار است به تدريج گندم صادراتي كشور به مقاصد مختلف ارسال شود، به همين منظور نخستين محموله صادراتي گندم ايران روز يكشنبه پس از بارگيري در بندر امامخميني)ره(، اين بندر را به مقصد عمان ترك كرد. وي، حجم نخستين محموله صادراتي گندم را 30 هزار تن ذكر كرد و در اين باره افزود: شركت حملفلهكشتيرانيجمهورياسالميايران،كشتي Artin را براي اين مهم بهسمتبندرامامخميني)ره(گسيلداشتكهامروزبارگيرياينكشتيدر اين بندر به اتمام رسيد و به سوي عمان حركت كرد. وي در آخر اعالم داشت: شركتحملفلهكشتيرانيجمهورياسالميايرانعالوهبرگندمآمادگيكامل براي حمل تمام محصوالت صادراتي كشورمان از طريق دريا را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.