حال اوپک خوب نیست

Jahan e-Sanat - - News -

گروه نفت و انرژی- در هر بحثی که درباره بازار نفت مطرح میشود، راحت پیامدهای واقعی کاهشقیمتیکهدرسهسالگذشتهرخگذاشته، نادیدهگرفتهمیشودامابهتاثیریکهتغییرقیمت بر کشورهای عرضهکننده نفت داده وقعی نهاده نمیشود در حالی که تغییر ساختاری که روی داده است، عمیقا بیثباتکننده بوده و احتماال بسیار خطرناک است.

برهمین اس//اس اداره اطالعات انرژی آمریکا گ//زارش جدیدی منتش//ر کرده ک//ه در آن به بررس//ی کاه//ش قیمتها در س//الهای اخیر پرداخته است.

آماری که در این گزارش ارائه شده برای همه کشورهای تولیدکننده نفت ارقام بزرگی هستند. تولیدکنندگان مع//دودی، اقتصادهای متنوعی داشتهاند که به آنها امکان داده با کاهش قیمت نفت سریعا وفق پیدا کنند اما اکثرا کشورهایی با جمعیت وابس//ته به خصوص کودکان و جوانان هس//تند، به عنوان مثال نیجریه ح//دود 115 میلیون جمعیت دارد ک//ه 61 درصد آن کمتر از 25 س//ال سن دارند یا آنگوال که 13 میلیون نف//ر جمعی//ت دارد، 63 درصد آنها کمتر از 25 سال سن دارند.

البت//ه فقدان اقتصادهای متن//وع یا تدابیر ضروری برای کنترل جمعیت، تقصیر دولتهای مربوطه اس//ت. بس//یاری از این دولتها فاقد تجربه یا کفایت برای مدیریت اقتصادهای ملی خود هستند و بسیاری پول زیادی را در طول س//الها روی هزینه دفاعی یا اسباببازیهای لوکس مورد عالقه ثروتمندان هزینه کردهاند، مانند کش//تی تفریح//ی 450 میلیون دالری که سال گذش//ته از سوی شاهزاده محمد بن س//لمان، جانشین ولیعهد عربستان خریداری شد. کشورهای معدودی مانند امارات متحده عربی استراتژیهای جدی متنوعسازی اقتصاد را طراحی کردهاند و برخی نیز صندوقهای رفاه دولتی و نهادهای سرمایهگذاری برای استفاده درس//ت از درآمد نفتی تاس//یس کردهاند. اما تنها نگاه به ضعف تولیدکنندگان نفت، پاسخ مناسبی نیست.

کاهش قیمت نفت، درآمد کش//ورهای عضو اوپک را حدود 750 میلیون دالر از س//طح سال 2012 کاهش داده که بیش از 60 درصد کاهش نشان نمیدهد. هیچیک به طور کامل با این ضرر در درآمد وفق نیافتند. اکثر این کشورها پنداشتند که تغییر قیمت موقتی خواهد بود و بعضی حتی برای پوشش کسری درآمد در برابر هزینه جاری خود اقدام به اس//تقراض و در نتیجه مش//کالت بیشتری را برای آینده ذخیره کردند. تمدیدتوافقکاهشتولید رنج واقعی تدابیر ریاضت به اجرا درآمده تازه آغاز شده است و همچنان که دولتها پی میبرند کاه//ش قیمتها بیش از اینکه دورهای باش//د، ساختاری است، عمیقتر خواهد شد. جدیدترین اقدام ب//رای مدیریت بازار، تمدید توافق کاهش تولید به مدت 9 ماه دیگر بوده که تاثیر مثبتی نداشتهاست.قیمتنفتبرنتروزجمعهبهحدود 48 دالر در هر بشکه سقوط کرد.

اینمشکلبهشدتبیثباتکنندهخواهدبود. حداقل پنج کشور عضو اوپک شامل اقتصادهای بزرگی مانند ونزوئال و نیجریه در خطر بیثباتی سیاسی و اقتصادی هستند. ناآرامی اجتماعی در حال حاضر در لیبی و الجزایر مش//هود است. در سراسر کشورهای عضو اوپک، گروه رو به رشدی ازجوانانبیکاروناآرام51 تا03 سالوجوددارند. بسیاری از اعضای اوپک مانند نیجریه و ونزوئال مناقشات سیاسی خاص خود را دارند و به همه ای//ن موارد، اختالف نهفته میان مذاهب پیروان اسالم که دین اکثر کشورهای عضو اوپک است نیز اضافه میشود.

به نظر میرسد اوپک به دلیل تغییراتی که در صنعت جهانی نفت روی میدهد در حال از دست توانایی برای کنترل قیمتهاست. در واقع، کاهش ساختاری قیمت نفت، بیثباتکنندهترین رویداد اقتصادی است که از زمان بحران مالی جهانی سال 2008 اتفاق افتاده است. در این مورد، تاثیر مذکور به شکل آهستهای ملموس است و باعث شعلهور ش//دن مناقش//ات و تنشهای موجود میشود. همانطورکهفروپاشیحباببازارمسکن،سیستم اقتصادی جهانی را شوکه کرد، مشکالت اوپک نیز بهاینسازمانمحدودنخواهدشد.وقتیمشکالت از طریق مهاجرت، تروریسم و حتی ریسکهای سالمتی به سرعت جهانی میشوند، وضعیت رو به وخامت در اوپک نیز احتماال به مشکل همه تبدیل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.