13

Jahan e-Sanat - - News -

یک مقام مسوول در صنعت پتروشیمی از آغاز مذاکره با شرکت UOP هانیول یکی از معتبرترین شرکتهای صاحب فناوری، دانش نفتی و فرآیند در صنایع پتروشیمی و پاالیشی آمریکا و جهان برای تامین دانش فنی و احداث یک واحد جدید PDH در صنعت پتروشیمی کشور خبر داد و گفت: احداث یک واحد جدید تبدیل پروپان به پروپیلن به ظرفیت 550 هزار تن در سال مهمترین محور مذاکرات با شرکتUOP است. وی با اشاره به انجام مذاکرات متعدد با این شرکت بزرگ صنعت پتروشیمی جهان در تهران، تصریح کرد: پیشبینی میشود برای ساخت این واحد PDH بهحدود005 تا055 میلیون یورو س//رمایهگذاری نیاز باشد که استفاده از دانش فنی و مشارکت UOP آمریکا با توجه به پیشرفته بودن تکنولوژی این کشور بهرهوری و امکان تولید با ظرفیت حداکثری را فراهم کند.این مقام مسوول از شرکت UOP هانیول آمریکا به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های جهان در زمینه دانش فنی و تکنولوژیهای پیشرفته در صنایع پتروشیمی یاد کرد و به انرژی نیوز گفت: پیشبینی میشود در صورت توافق امکان احداث این واحد جدید در مدت زمان کمتر از 3/5 سال در عسلویه فراهم شود.

به گزارش انرژی نیوز، »نایجل اورچارد« مدیرکل دفتر اروپا، آفریقا و آسیای میانه شرکت انگلیسی- آمریکاییUOP هانیول به عنوان یکی از معتبرترین شرکتهای فعال در صنایع پاالیش و پتروشیمی آمریکا اردیبهشتماه امسال به تهران سفر کرده بود. شرکت UOP هانیول یکی از معتبرترین شرکتهای صاحب فناوری، دانش نفتی و فرآیند در صنایع پتروشیمی و پاالیشی آمریکا و جهان به ش//مار میرود که دارای اصلیت آمریکایی- انگلیس//ی بوده و هم اکنون در ایالتها و ش//هرهای مختلف آمریکا همچون کالیفرنیا، لوئیزیانا، نیویورک، اوکالهاما، نیوجرس//ی، تگزاس ...و دارای دفاتر و ش//عب بوده و در کش//ورهای انگلی//س، بلژیک، آلمان و ایتالیا نمایندگ//ی دارد. عالوه بر این مسووالن شرکت UOPآمریکا در حاشیه نمایشگاه K آلمان با مسووالن و مدیران صنعت پتروشیمی ایران هم دیدار و گفتوگو کرده بودند که تامین تکنولوژی و فناوریهای جدید صنایع پتروش//یمی به ویژه در زمینه تولید پروپیلن، و نحوه استفاده از تکنولوژی PDH و استفاده از پروپان در تولید پروپیلن در صنعت پتروشیمی کشور یکی از محورهای گفتوگو با این شرکت آمریکایی بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.