افزایش قیمت نفت

Jahan e-Sanat - - News -

نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی با این باور که قیمتها ممکن است پس از ریزش چشمگیر در هفته گذشته به کف رسیده باشد، افزایش یافت.نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است،14/84 دالر در هر بشکه معامله شد که 26 سنت یا 0/5 درصد نسبت به قیمت نهایی روز جمعه افزایش داشت.نفت وس//ت تگزاس اینترمدییت با 24 سنت یا 0/5 درصد افزایش، 46/7رد دالر در هر بشکه ایستاد.هر دو قیمت پایه هفته گذشته در واکنش به آمار افزایش ذخایر نفت آمریکا حدود چهار درصد کاهش ثبت کردند.

به گفته معاملهگران، قیمتها به دنبال رشد معامالت سفتهای و افزایش حجم معامالت خرید افزایش یافته اس//ت. افزایش معامالت خرید به دنبال کاه//ش ح//دود 10 درصدی به//ای معامالت برنت و نفت وس//ت تگزاس اینترمدییت از 25 ماه می که توافق کاهش تولید اوپک تمدید شد، روی داده است.در حالی که به نظر میرسد بازار مالی تا حدودی اطمینان پیدا کرده که قیمتها ممکن است به کف رسیده باشند، اما بازار فیزیکی همچنان با عرضه باالیی مواجه است به خصوص که فعالیت حفاری نفت در آمریکا همچنان رو به رشد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.