کودکانحاشیهنشین،قربانیفقراجتماعی

در گفتوگوی »جهان صنعت« با مدیرعامل خیریه امام علی)ع( مطرح شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

امیرحسین میراس/ماعیلی- جمعیت خیریه امام علی )ع( هرس//اله در ماه مبارک رمضان برنامهای به نام »کوچه گردان عاشق« را اجرا میکند که در این برنامه به مردم کمدرآمد حاشیهشهرهاومحلههایفقیرنشین،بستههای گوناگون غذایی اهدا میشود. جمعیت امام علی )ع( نیازی به معرفی ندارد. 17 سال پیش بود که تعدادی از دانش//جویان دانش//گاه صنعتی شریف و دانش//گاه تهران به فکر تشکیل این خیری//ه افتادند و در این مدت توانس//تهاند با راهاندازی مراکز آموزش//ی برای خانوادههای حاشیهنش//ین در سراسر کشور به مفیدترین انجمن خیریه خصوصی در زمینه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند. حال همین طرح کوچهگردان عاش//ق نیز در 27 اس//تان کشور در ماه مبارک رمضان در حال پیگیری است، اما سوالی که مطرح میشود این است که تقسیم بستههای غذایی میان فقرا تا چهاندازه میتواند ب//ه حل معضل فق//ر در محلههای حاشیهای شهرها کمک کند و ثمره این طرح در این مدت 17 سال چه بوده؟

زه//را رحیمی، مدیرعامل جمعیت خیریه امام علی )ع( در گفتوگو با »جهان صنعت« و در پاسخ به این سوال میگوید: »البته ما به عنوان یک انجمن خیریه خصوصی و با توان مالی محدود، فقط میتوانیم تسکینی موقت برای دردهای برخی خانوادهها باش//یم. هدف اصلی ما از راهاندازی چنین برنامههایی، نشان دادن فقر به مس//ووالن مملکتمان است. ما نمایندههای سازمانهای مختلف و خبرنگاران و رس//انههای گوناگون را دعوت میکنیم تا با ما به ای//ن محلهها بیایند و ببینند که میزان درخواس//ت و التماس خانوادههای تهیدست برای دریافت بس//تههای غذایی به چه میزان رس//یده و اصال چ//را باید در ی//ک حکومت اس//المی، این تعداد خان//واده فقیر و محتاج داشته باشیم؟«

وی در ادام//ه ب//ه انتقاد از سیاس//تهای اقتصادی دولتهای مختلف در تمام سالهای گذشته پرداخت و گفت: »تئوریهای اقتصادی مملکت در چهار دهه گذش//ته آیا در راستای از بی//ن بردن فقر بوده؟ آیا واقعا عزمی جدی برای سر و سامان دادن محلههای فقیرنشین در سراس//ر کش//ور وجود دارد و ب//ا باندهای مختل//ف مواد مخدر در ای//ن محلهها مبارزه میشود؟ ما که خودمان را مسلمان و موظف به اجرای احکام الهی میدانیم، باید تا به حال فهمیده باشیم که همین فقر و فساد موجود در جامعهمان اصلیترین ضربه را به اعتقادت دینی مردم میزند. کدام نهاد باید از مادران سرپرست خان//واده حمایت کند؟ م//ا در جمعیتمان، بس//یاری از زنان و مادران را آموزش دادیم تا حرفه و هنری را بیاموزند و بتوانند از فروپاشی خانوادههایشان جلوگیری کنند، اما میبینیم که همس//ران معتادش//ان با زور و کتک تمام درآمد زنانشان را خرج تامین مواد مخدرشان میکنند و هیچ کاری هم از دست ما برنمیآید. بارها ش//ده که ش//کایت کردیم و پس از تنها 48 ساعث بازداشت آن فرد، دوباره آزاد شده و روز از نو. پس آن زنی که در س//نین پایین و ب//ا اجبار خان//وادهاش به عقد آن مرد معتاد درآمده، دیگر با چه امیدی باید به زندگیاش ادامه دهد؟ مشکل و درد که یکی دوتا نیست. همی//ن قانون جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین دیگر چه زمانی قرار است تصویب شود؟ با ادامه این روند، فقر و فساد همچنان در حال گسترش خواهد بود. تا 10 سال گذشته، ک//ودکان کار فقط در چهارراههای محلههای باالی شهر رویت میشدند، اما حاال میبینیم در محلههای جنوبی و پایین شهر مشغول به کارند و همین یک مورد بیانگر وخیمتر شدن اوضاع است.«

از زهرا رحیمی س//وال کردی//م که دلیل بیتوجهی حاکمیت به محلههای فقیرنشین را چه چیزی میداند. وی پاسخ داد: »افراد بسیار زیادی را در این محلههای مشاهده میکنیم که علنا به پخش مواد مخدر مشغولند. دو قلعه در اطراف شهرری وجود دارد که یکسری افراد قاچاقچی به صورت مس//لحانه در آنجا رفت و آم//د میکنند. در ای//ن محالت میبینیم که جوی فاضالب از وسط کوچهها رد میشود و همه جا پر از آش//غال و کثافت است. بارها به آنجا رفتیم و تا حدی کوچهها را تمیز کردیم و درخت کاشتیم، اما فردایش دیدیم درختها را قطع کردند و دوباره همان اوضاع است. اگر شما فهمیدید که چرا با این افراد مسلح و مافیای موجود برخورد نمیش//ود، به ما هم بگویید. در اط//راف رودهن و محله باغ کمش کارخانه سیمانی وجود دارد که هوای محله را به شدت آلوده و س//می کرده. آیا هیچ مقام مسوولی از ای//ن وضعیت با خبر نیس//ت؟ تنها کاری که کردهاند این اس//ت که هر روز به کودکان این محل یک پاکت ش//یر میدهن//د. آخر کدام کارشناس//ی تایید میکند که یک پاکت شیر در روز ای//ن کودکان را از ابتال به بیماریهای تنفسی در امان میدارد؟ بسیاری از کودکان آنج//ا را دیدیم که به بیماریهای پوس//تی و ریوی دچار ش//دهاند. مورد دردناک دیگری را برایتان بگویم. در یکی از شهرهای حاشیهای کرمان با چشمان خودمان دیدیم فقرایی که در چادر زندگی میکردند، برگ درختان را در آب میریزند و روی آتش میگذارند و میخورند! آنه//ا حتی توانایی خرید نان و تخممرغ را هم نداشتند. آنها ایرانی هستند، اما به دلیل نداشتن شناسنامه مشمول دریافت یارانه هم نمیشوند و اینطور زندگی میکنند.

مدیرعامل جمعیت امام علی )ع( در پایان صحبتهایش به اصلیترین دلیل گس//ترش فقر اش//اره ک//رد و گف//ت: »ورود مواد مخدر صنعت//ی به این محالت، اوض//اع را فاجعهبار کرده است. هزینه باالی مصرف این مواد برای فرد مصرفکننده باعث میشود معتادان، دار و ندارشان را به حراج بگذارند. تا قبل از سال 80 که مصرف اینگونه مخدرها رواج نداشت، اوض//اع خیلی بهتر از حاال بود. اصال خیلی از خانوادهها به خاطر معتاد شدن سرپرستشان به این مخدرها، فقیر شدهاند و تا قبل از آن زندگی نرمالی داشتهاند. نمونههای بسیاری داشتهایم که پدر خانواده برای تامین هزینه اعتیادش، فرزندان خ//ود را به کارگاههای تفکیک زباله در همین ش//هر تهران فرستاده است. کودک 10 س//اله باید در میان موش و انواع حشرات خطرناک کار کند و دچار بیماری شود و به دام اعتیاد بیفتد. همین روند ادامه پیدا میکند و فقر گسترش مییابد. چه زمانی قرار است این کارگاههای غیرقانونی تفکیک زباله در تهران جمعآوری ش//ود؟ کی قرار است جمعآوری زبال//ه مثل تمام دنیا مکانیزه ش//ود و نظارتی رویش وجود داشته باشد؟ کودکی دستش را در یکی از همین کارگاهها از دست داد و وزارت بهداش//ت به این خانواده ق//ول داد که هزینه 100 میلیونی دست مصنوعی برای کودک را تامین کند، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و وزیر بهداشت هم ظاهرا وعدهاش را فراموش کرده اس//ت. آیا وجدان مقامات شهرداری تهران به درد نمیآید، وقتی که در همین کارگاهها به کودکان تجاوز میشود؟

صحبته//ای تاس//فآور و هولن//اک زهرا رحیم//ی، مدیرعامل جمعی//ت امام علی )ع( با »جهان صنعت« به پایان رسید و حاال باید منتظر ماند و دید که مسووالن و مقامات امر آیا باز هم در مقابل چنین فجایعی سکوت میکنند یا این بار همتی خواهند کرد! مسووالنی که در چند دهه اخیر، در برابر افکار عمومی سکوت کردهاند یا به برخورد قه//ری رو آوردهاند، باز هم به ادامه مدل مدیریتیشان ادامه خواهند داد؟ حداقل در این برهه زمانی و تهدیدهای امنیتی گروهکهای تروریستی به نظر میرسد باید برخورد شدیدتری با قاچاقچیهای مسلح صورت گیرد و راه ورود مواد مخدر به کش//ور نیز برای همیشه بسته شود. باید برای حفاظت از جان مادران و کودکان این محالت تدبیری اندیشیده شود. باید قانون جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین هرچه زودتر تصویب ش//ود. بایدهای زیادی وجود دارد، امید آنکه گوش شنوایی پیدا شود.

تئوریهایاقتصادیمملکتدرچهاردههگذشتهآیادرراستایازبینبردن فقر بوده؟ آیا واقعا عزمی جدی برای سر و سامان دادن محلههای فقیرنشین در سراسر کشور وجود دارد و با باندهای مختلف مواد مخدر در این محلهها مبارزه میشود؟ ما که خودمان را مسلمان و موظف به اجرای احکام الهی میدانیم، باید تا به حال فهمیده باشیم که همین فقر و فساد موجود در جامعهمان اصلیترین ضربه را به اعتقادت دینی مردم میزند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.