70 درصد از پالسکو هنوز سالم است

Jahan e-Sanat - - News -

طبقنامهسازماننظاممهندسی852 واحدازساختمانپالسکودرحادثه آسیب ندیده است اما تعلل بنیاد مستضعفان موجب شده کسب و کار در اینساختمانتعطیلشود.

به گزارش ایلنا، کسبه پالسکو در میدان منیریه در تجمعی اعتراضآمیز خواهان بازگش//ت به واحدهایی از این ساختمان هستند که بعد از حادثه پالسکوهمچنانسالماست.

کس//به در حالی که ادعا میکنند 70 درصد از س//اختمان پالسکو از آسیب در امان مانده است، با نشان دادن برگه نظاممهندسی از مسووالن میخواهند شرایطی را فراهم کنند تا بتوانند با ترمیم واحدهایی که بعد از حادثه آسیب جزیی دیدهاند، زمینهای فراهم شود و آنها به محل کسب و کار خود بازگردند.

یکیازکسبهمیگوید:ساختمانپالسکوبازحمات03 سالهماتبدیل بهساختمانپالسکوشد.حالباتوجهبهاینکه07 درصدازساختمانسالم است،میخواهنددوبارهآنرابسازند.ایندرحالیاستکهباتعمیراتیجزیی میتوان رونق را دوباره به این منطقه از شهر بازگرداند.

اودرادامهتاکیدمیکند:طبقنامهسازماننظاممهندسی852 واحداز ساختمان پالسکو در حادثه آسیب ندیده است اما تعلل بنیاد مستضعفان موجب شده کسب و کار در این ساختمان تعطیل شود.

یکی از کس//به که بیش از 30 س//ال در این ساختمان تولیدی داشته است، با اشاره به وعده بنیاد مستضعفان در زمان وقوع حادثه مبنی بر اینکه در مدت زمانی کوتاه پالسکو را به کسبه بازمیگرداند، تاکید میکند: بنیاد مستضعفان برخالف وعدههایی که در آن قول داده بود در سریعترین زمان ممکن پالسکو را دوباره به محل کسب و کار تبدیل کند اما تا امروز هیچ اقدام خاصی انجام نداده است. امروز چرا میخواهند 70 درصد را فدای 30 درصد تخریبشده بکنند؟ همه آن چیزی که جزو دارایی کسبه است را میخواهند تبدیل به ساختمانی جدید کنند.او در ادامه میگوید: »وسایل و اموال کسبهای که واحدهای آنها سالم مانده است، هنوز هم در واحدها موجود است که همین امر باعث دزدیهای بسیاری در این ساختمان شده است. در این میان اتحادیه پیراهندوزان هیچ همکاری با ما نمیکند و علیه ما کار میکند. مسووالن نقاط دیگری از شهر را برای کسب و کار به کسبه معرفی کردهاند که نهتنها مناسب نیست بلکه قصدشان دور کردن کسبه از پالسکو است. میخواهیم به مغازههای خود برگردیم چون مغازهها سالم است. 30 سال زحمت کشیدهایم و االن میخواهند ما را متفرق کنند به همین دلیل مکانهایی که هیچ رونقی ندارد را به ما معرفی میکنند.

براساسگفتههایهمینگروهازکسبه،682 واحدسالمدرپالسکوتعطیل شده است که این کار حدود پنج هزار تولیدکننده عامل را خانهنشین کرده است این در حالی است که میتوان با مقاومسازی ساختمان فعالیت دوباره را در پالسکو از سر گرفت. آنها حتی حاضرند در بازسازی این ساختمان هزینه کنندبهشرطیکهبنیادمساعدتکند.

یکی از کسبه در همین زمینه میگوید: گویا دستهایی در کار است که عمال این ساختمان تخریب شود و تولیدکنندگان داخلی از این کار کنار بکشند تا برندهای خارجی بیشتر از قبل در بازار مانور بدهند. حتی شیشه این682 واحددرحادثهآسیبندیدهاستامادرحالحاضردزدهااقدامبه شکستن شیشهها و اقدام به دزدی از مغازهها میکنند. ما اگر امروز مغازههای خود را از اجناس تخلیه کنیم، به بنیاد این اجازه را دادهایم که مغازههای سالم ما را خراب کند. گزارش نظام مهندسی در دست ماست چرا به آن استناد نمیکنند؟ یک چهارم ساختمان پالسکو فرو ریخته اما سهچهارم آن سالم استبااینحالکسیپاسخگویمانیست.

یکی از دیگر کس//به درحالی که برگه آمار دزدی از واحدها و برگه سازمان نظام مهندسی را در دست دارد، میگوید: طی گزارش سازمان نظاممهندس//ی تاسیس//ات در این بخش آسیب دیده اس//ت و نیاز به بازسازی دارد. سه هزار و 600 متر را پلمب کردهاند و میخواهند بیش از هزار میلیارد سرقفلی را با تخریب از بین ببرند و با این کار شغلها و فرصتهای بس//یاری را از بین میبرند. پاساژ نور را برای فعالیت کسبه پیشنهاد دادهاند، درحالی که این پاساژ به هیچ عنوان مناسب فعالیت تولیدیها و واحدهای فروش پوشاک نیست.

براساس این گزارش؛ کسبه پالسکو امروز )32خرداد( ساعت 11 قصد برگزاری تجمع دیگری در مقابل ساختمان پالسکو را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.