آموزش زنان سرپرست خانوار براساس نیازسنجی بازار صورت گیرد

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- زنان سرپرست خانوار، رویدادی است که حاال فقط یک اسم نیست و وقتی آن را میشنویم، مسایل مختلفی را به ذهن متبادر میکند. از مشکالت و گرههایزندگیاینافرادگرفتهتانوعبهکارگرفتهشدندربازارکاروآموزشوکارآفرینی توسط آنان. یکی از مسایل مهمی که در خصوص فعالیتهای زنان سرپرست خانوار در کنار لزوم حمایتهای دولتی و انجیاوها مطرح میشود، نوع آموزش آنان برای بازار کار است. اینکه این آموزش به چه نحو و چطور باید باشد تا بتوان کارایی مثبت زنان سرپرست خانوار را در مسایل مختلف اقتصادی و بازار به کار گرفت. در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اهتمام دولت به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معتقد است در زمینه آموزش و مهارتآموزی این زنان نباید به صورت سنتی عمل کرد و باید با توجه به نیازسنجی بازار به آموزش آنها پرداخت.

مهدی تقوی، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتوگو با »جهان صنعت« با تاکید بر اینکه زنان سرپرست خانوار اصوال از انگیزه باالیی برای ورود به چرخه تولید و کار برخوردارند، گفت: توانمندسازی و آموزش به زنان سرپرست خانوار و همزمان تالش برای به کارگیری توانمندی آنها در حوزه تولید، میتواند گروهی را که تا پیش از آن صرفا مصرفکننده بودند، به نیروی مولد تبدیل کند که این میتواند اثرات مثبتی در گردش اقتصادیجامعهبههمراهداشتهباشد.

او در خصوص آموزش مهارت شغلی به این گروه از زنان توضیح میدهد: نکتهای که در این خصوص حائز اهمیت است آنکه نباید به مقوله آموزش زنان سرپرست خانوار به صورتسنتیعملکردیعنیمهارتآموزیصرفابهحوزههایینظیرقالیبافی،خیاطیو مواردی از این دست محدود نشود و میتوان توانمندسازی را بر مبنای نیازهای روز بازار برنامهریزی کرد. به عنوان نمونه آموزش تعمیرات اولیه گوشی تلفن همراه یا مواردی از این دست میتواند نمونههای مناسبی در جهت آموزش به این گروه از زنان باشد.

تقویمعتقداستدولتمهمتریننهادیاستکهبایدوظیفهتوانمندسازیوآموزش زنان سرپرست خانوار را برعهده گیرد و جامعه هدف را برمبنای نیازسنجی تحت آموزش قراردهد.البتهدرکناردولت،سایرنهادهایاجتماعیوحتیبخشخصوصینیزمیتوانند به این حوزه ورود کرده و سهمی در این حوزه داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی میافزاید: بدون شک با افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی درکشور،فضابرایفعالیتزنانسرپرستخانوارهمبهمراتببیشازقبلفراهممیشود و آنها همچون سایر اقشار از این روند بهرهمند خواهند شد. افزایش سرمایهگذاری یعنی جذبنیرویکاربیشتربهفعالیتهایتولیدیکهبرایناساساگرزنانسرپرستخانوار تحت آموزش قرار گیرند، با روند رو به رشد سرمایهگذاری در کشور میتوان بخشی از آنها را نیز به عنوان نیروی کار مناسب جذب کرد.او عالوه بر نتایج اقتصادی و درآمدی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای آنها، به ابعاد اجتماعی این موضوع نیز اشاره و در این خصوص عنوان میکند: توانمندسازی زنانی که از مهارت کافی برای کسب درآمد بیبهره هستند، بدون شک بر کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری این زنان اثرگذار است. برخی به دلیل فقدان مهارت برای ورود به بازار کار و کسب درآمد ناگزیر به بزهکاریهای مختلف میشوند که این مساله نهتنها برای خود آنها که بر جامعه نیز اثرگذار است.تقوی خاطرنشان میکند: بیکاری، خود یک آسیب اجتماعی و اقتصادی اس//ت و رها کردن زنان سرپرس//ت خانوار به حال خود آسیبی را از طریق این زنان به خانوادههایشانمنتقلمیکند.برهمیناساسآموزشاینزنانازاهمیتویژهایبرخوردار است که نباید از آن غافل شد.

ویدرخصوصنقشکمپینهایاجتماعیمانندکمپینمسوولیتاجتماعی»همسایه- شو« که اخیرا در خصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار آغاز به کار کرده، اظهار کرد:دردنیایکنونی،کمپینهایاجتماعینقشیتعیینکنندهدراقتصاددارندوباهدفی که دنبال میکنند، میزان استقبال مردم نسبت به مصرف یا حمایت از برندها را تغییر میدهند. این کمپین هم با هدفی که دارد، میتواند جامعه را نسبت به زنان سرپرست خانوارواهمیتآندرجامعهحساسکندوبهطورحتممیتوانبهموفقیتکمپینهای اجتماعیکهباهدفمسوولیتاجتماعیبناشدهاند،امیدداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.