هزینه درمان دانشآموزان درودزن را فقطدربیمارستاندولتیمیپردازیم

Jahan e-Sanat - - News - پیگیری پالسکو

ایلنا- در حالیکه در جلسات مشترک وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و نماینده مردم درودزن و مرودشت در خصوص رسیدگی به وضعیت درمانی دانشآموزان حادثه درودزن مقرر شده بود که دولت هزینه درمان آنها را در بخش دولتی و در بخش خصوصی یا حتی در صورت لزوم اعزام به خارج از کشور بپردازد اما در حال حاضر وزارت بهداشت میگوید؛ تنها اگر درمان این دانشآموزان در بیمارستان دولتی انجام شود، دولت هزینههای الزم را پرداخت میکند.

علی شهرامی؛ معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت درمانی دانشآموزان حادثه درودزن اظهار کرد: جلسات مستمری با سازمان برنامه و وزارت آموزشوپرورش در مورد مشکالت دانشآموزان حادثه دیده شینآباد داشتیم و همان اقداماتی که در این جلسات پیشبینی شد را نیز برای دانشآموزان حادثه درودزن در نظر گرفتهایم.

وی با بیان اینکه برمبنای پیگیریهایی که کردیم، برای برخی از این دانشآموزان درمان مشخص و واضحی وجود ندارد، گفت: در جلسهای که با حضورنمایندهمرودشتورییسدانشگاهشیرازبرگزارکردیم،تصمیمگرفته شد با توجه به مجرب بودن اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز، درمان آنها در شیراز پیگیری شود و دیگر آنها برای درمان به تهران نیایند. قرار است تمام خدمات درمانی برای آنها خارج از نوبت انجام شود.

ش//هرامی در پاسخ به این س//وال که آیا دولت هزینه درمانشان را در بیمارستان خصوصی تقبل میکند یا خیر، گفت: ما تمام خدمات الزم برای انجام درمان این دانشآموزان را در بیمارستان دولتی پوشش میدهیم. این بچهها هیچ تفاوتی با بچههای شینآباد از نظر درمانی برای ما ندارند.

او با بیان اینکه وزارت بهداشت با بیش از61هزار حادثه سوختگی در سال مواجهاست،تصریحکرد:وزارتبهداشتبرایتمامبیمارانسوختگیبهترین خدمات را در بیمارستانهای دولتی ارائه میدهد و اینکه بگوییم اعتماد فرد به یک پزشک خاص باعث اختالل در روند درمان میشود، اشتباه است و در هیچ جای دنیا دولت هزینه درمان در مراکز خصوصی را برای بیماران تقبل نمیکند. ما دولت هستیم و باالترین خدمات را در بیمارستانهای دولتی ارائه میدهیم.

او با اش//اره به دیگر اقداماتی که قرار اس//ت برای دانشآموزان روستای درودزن انجام ش//ود، گفت: با توجه به اینکه این دانشآموزان به س//ن 18 سالگی رسیدهاند یک دستگاه لیزر پوستی برای درمان آنها خریداری شده تا درمان آنها توسط این دستگاه انجام شود و ما از دانشگاه میخواهیم تا با بچههاصحبتکنندوبافرآیندهاییاطمینانواعتمادآنهاراجلبکنندتابا نگرانی درمانشان را ادامه ندهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.