قهرمان تنیس فرانسه مشخص شد؛ الدسیماينادالدرروالنگاروس

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

رييس انجمن آمادگي جس//ماني فدراسيون ورزشهاي همگاني با بيان اينكه رشته زومبا به لحاظ تطابق با وضعيت فرهنگي جامعه، شرايط الزم را نداشت، گفت: به غير از اين رشته انجام سه رشته ورزشي ديگر نيز ممنوع است.

شهرام علم درباره علت ممنوعيت فعاليت باشگاههاي ورزشي در رشته زومبا كه با نامه رييس فدراسيون ورزشهاي همگاني صورت گرفته است، اظهاركرد:رشتههايزيرمجموعهفدراسيونورزشهايهمگانيبايدداراي يكسري شاخص باشند تا بتوانند در باشگاههاي ورزشي انجام شوند. يكي از اين شاخصها مطابقت هر رشته ورزشي با شرايط فرهنگي جامعه است كه يكي از مهمترين اولويتهاي ما محسوب ميشود.

رييس انجمن آمادگي جسماني فدراسيون ورزشهاي همگاني با بيان اينكه زومبا از جمله رشتههايي است كه به لحاظ تناسب با شرايط فرهنگي جامعه ما نتوانست شرايط الزم را احراز كند، افزود: به همين دليل هيچ باشگاه ورزشي حق راهاندازي يا ادامه فعاليت در رشته زومبا را ندارد.

وي تصريح كرد: اين رش//ته هر چند طرفداران زيادي در كشور دارد اما مشكل اصلي از آنجاست كه با پخش موزيكهاي خارجي و مخصوصا آمريكاي التين ورزشكاران را ترغيب به رقص و انجام حركات موزون ميكند كه اين موضوع كامال با شرايط فرهنگي ما مغايرت دارد.

علم در پاسخ به اين سوال كه با اين حساب ورزشكاران زومبا از اين پس در چه رشتهاي به عنوان جايگزين ميتوانند فعاليت كنند، گفت: برخي رشتههاي مشابه با زومبا در داخل كشور داريم كه محبوبترين آن رش//ته ايروبيك اس//ت كه طرفداران زومبا ميتوانند در اين رشته به فعاليت خود ادامه دهند.

رييس انجمن آمادگي جسماني فدراسيون ورزشهاي همگاني با بيان اينكه به غير از زومبا فعاليت سه رشته ديگر شامل باديريتم، هيپهاپ و ايروبيك حرفهاي نيز ممنوع است درباره علت ممنوع اعالم شدن انجام رشته ورزشي ايروبيك حرفهاي، گفت: علت ممنوع بودن ايروبيك حرفهاي را دقيقا نميدانم. پيش از اين با فعاليت رشته پاركور نيز مخالفت شد كه به اتفاق رييس فدراسيون با وزير سابق ورزش جوانان مذاكراتي داشتيم كه اين ممنوعيت لغو شد.

يازدهم ژوئن 2017 در تاريخ ورزش تنيس ثبت شد. در اين روز رافائل نادال توانست براي دهمين بار قهرمان اوپن فرانسه، روالن گاروس شود؛ ركوردي كه نه فقط در روالن گاروس كه در تاريخ گرنداسلمهاي تنيس بيسابقه است.

تاكنون در دوران رقابتهاي مدرن تنيس، سابقه نداشته كسي بتواند در يك گرنداسلم 10 بار قهرمان ش//ود. نادال 31 س//اله براي جاودانه شدن، نشاني از نگراني و اضطراب نداشت. او كه در حال حاضر مرد شماره چهار تنيس جهان است، حريفي آماده به نام استن واورينكا را در مقابل ميديد. او از همان ابتداي بازي با اقتدار و بااعتمادبهنفس بازي كرد و با ضربات سنگين و تاكتيك هجومي، سوار بر بازي شد.

نادال س//ت اول را با حس//اب شش بر دو برد. در ست دوم شش بر سه پيروز شد و سرانجام ست سوم را با نتيجه شش بر يك از آن خود كرد تا در نهايت با حساب سه بر صفر، قهرمان اوپن فرانسه شود و تعداد قهرمانيهاي خود را در مسابقات گرند اسلم به عدد 15 برساند.به اين ترتيب، رافا در فهرست پرافتخارترين قهرمانان تاريخ تنيس از پيت سمپراس آمريكايي با41 قهرماني، پيشي گرفت و بعد از راجر فدرر با81 گرنداسلم در رده دوم اين ليست قرار گرفت.

واورينكاي 32 ساله براي چهارمين بار بود كه در فينال گرنداسلم بازي ميكرد. اين تنيسباز سوييسي در همه فينالهاي قبلي كه حضور داشت پيروز شده بود. اين بار اما مرد شماره سه تنيس جهان با نهايت تالشي كه كرد حريف نادال آماده و باانگيزه نشد. او كه براي هر امتياز ميجنگيد در ست اول فقط 43 دقيقه دوام آورد. در ست دوم هم مقاومتش بيش از 44 دقيقه طول نكشيد و در نهايت در ست آخر پس از 40 دقيقه تسليم شد تا اين فينال پس از حدود دو ساعت و هفت دقيقه به پايان برسد. در اين مدت 15 هزار تماشاگر حاضر در زمين فيليپ شاتريه، نظارهگر اين مسابقه نسبتا يكطرفه و در عين حال تماشايي و هيجانانگيز بودند.

رافائل نادال براي قهرماني در پاريس، هفت بار در روالن گاروس مسابقه داد كه در هيچكدام حتي يك س//ت هم نباخت و در مجموع فقط 35 گيم به حريفانش واگذار كرد. با وجود اين درخشش كمنظير، تنيسباز اسپانيايي نتوانست به ركورد بيورن بورگ افسانهاي برسد كه در سال 1978 فقط با شكست در 32 گيم، قهرمان روالن گاروس شده بود.نادال اما در عين حال از منظري ديگر، ركوردي جالب توجه بر جا گذاشت. او از س//ال 2005 كه در 19 س//الگي قهرمان ش//د تا به امروز، يعني طي اين 11 سال گذشته، 79 بار در مسابقات اوپن فرانسه پيروز شده و فقط در دو ديدار مغلوب شده است. يكبار در سال 2009 برابر رابين سودرلينگ و آخرينبار در سال 2014 مقابل نواك جوكوويچ.

پي//ش از ش//روع فينال ن//ادال و واورينكا، تمام آمار و ارق//ام از پيروزي نادال حكايت داشت. آنها 18 بار با هم روبهرو شده بودند كه 15 مسابقه به نفع نادال به پايان رسيده بود. با اين حال، نمايش خوب واورينكا برابر اندي ماري بريتانيايي، نفر اول تنيس جهان در مرحله نيمه نهايي تا حدودي ش//انس واورينكا را براي موفقيت در اين ديدار باال برده بود اما واورينكا در فينال به هيچ وجه نتوانس//ت نادال را مثل ماري در مشت خود بگيرد ضمن اينكه اشتباهات مكرر، روحيهاش را بههم ريخت- چنانكه در اواخر س//ت دوم از ناراحتي راكتش را بعد از كوبيدن به زمين با زانوي خود در هم شكست. واورينكا در پايان مسابقه هم گفت كه جز اعتراف به بازي درخش//ان رافائل نادال، چيز ديگري نميتواند بگويد: رافائل، تو يك تنيسباز مثالزدني هس//تي. بازي كردن جلوي تو برايم افتخار اس//ت. به تو ب//ه خاطر اين موفقيت و كل دوران حرفهايات تبريك ميگويم.در تاريخ تنيس مدرن، بعد از رافائل نادال، مارتينا ناوراتيلووا، نفر شماره يك پيشين تنيس زنان با كس//ب 9 قهرماني در ويمبلدون نزديكتري//ن تنيسباز به ركورد رافائل نادال است. بعد از او پيت سمپراس آمريكايي و راجر فدرر هستند كه در دوران بعد از جنگجهاني دوم، هفت بار قهرمان گرنداسلم شدهاند. نكتهاي كه بهخوبي جايگاه رافائل نادال، سلطان خاك رس را در تاريخ تنيس نشان ميدهد. صعود نادال به رده دوم جهان بعد از به پايان رسيدن مسابقات اوپن فرانسه و قهرماني رافائل نادال، رنكينگ جديد جهاني تنيس منتشر شد كه در اين رنكينگ اندي ماري همچنان در صدر قرار دارد و رافائل نادال به رتبه دوم صعود كرده است.

در مسابقات تنيس اپن فرانسه استن واورينكا و رافائل نادال به فينال راه يافتند و رافائل نادال به پيروزي رسيد. همين مساله باعث شد امتياز اين دو تنيسباز افزايش يابد و در رنكينگ جديد به رتبههاي دوم و سوم صعود كنند. نواك جوكوويچ كه پيش از اين در رتبه دوم قرار داشت به رتبه چهارم نزول كرد.جوكوويچ در فصل اخير عملكرد خوبي نداشت و به همين دليل همكاري خود را با مربيانش قطع كرد. او به تازگي با آندره آغاسي كار خود را آغاز كرده است. اندي ماري كه در صدر جدول رنكينگ قرار دارد، در حال حاضر 9890 امتياز دارد. رافائل نادال در رتبه دوم 7285 امتياز و استن واورينكا در رتبه س//وم 6175 امتياز دارند.راجر فدرر سوييسي كه فصل قبل را بسيار خوب پشت سر گذاشت در حال حاضر در رتبه پنجم جدول است. فدرر به دليل شرايط بد بدنياش نتوانست در مسابقات زمين خاك رس شركت كند و همين مساله او را از صعود در جدول رنكينگ بازداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.