هيچ چيز قطعي نيست

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- معاون وزير ورزش به مطرح ش//دن اس//امي برخي گزينهها همچون علي پروين و باقرزاده براي عضويت در هيات مديره دو باش//گاه پرسپوليس و استقالل واكنش نشان داد.

محمدرضا داورزني در رابطه با هيات مديره دو باشگاه پرسپوليس و استقالل، گزينههاي موردنظر براي حضور در آنها و اينكه فهرست نهايي چه زماني اعالم خواهد ش//د، توضيحاتي داد. وي با تاكيد بر اينكه مسووليت مستقيم اين كار برعهده مس//عود سلطانيفر است، گفت: رياست مجمع هر دو باشگاه استقالل و پرس//پوليس برعهده ش//خص وزير ورزش اس//ت و به همين دليل اختيار و مسووليت مستقيم براي بررسي گزينههاي حضور در هيات مديره سرخابيها برعهده وزير است.

معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش در مورد اينكه بررسي گزينههاي موردنظر براي حضور در هيات مديره پرسپوليس و استقالل در چه مرحلهاي قرار دارد و چه زماني نهايي ميش//ود، خاطرنش//ان كرد: با توجه به روند كار حداكثر تا پايان خردادماه فهرس//ت هيات مديره دو باش//گاه نهايي و اعالم خواهد ش//د. به هر حال فصل نقل و انتقاالت در جريان و بعد از آن هم فصل جديد ليگ برتر آغاز ميشود. دو باشگاه بايد فرصت كافي داشته باشند تا در فصل نقل و انتقاالت اقدامات الزم در رابطه با تركيب تيم را انجام دهند. بر همين اساس و طبق گفته وزير، قطعا تا پايان خردادماه هيات مديره اين دو باشگاه معرفي ميشود.داورزني تاكيد كرد: قبال هم گفتهام هدف، ترميم هيات مديره دو باشگاه است چون طي ماههاي گذشته برخي اعضاي آنها استعفا داده يا فوت شدهاند. بنابراين وزارت ورزش به دنبال ترميم هيات مديره پرسپوليس و استقالل است.وي همچنين در رابطه با مطرح شدن گزينههايي مانند علي پروين و فضلاهلل باقرزاده براي حضور در هياتمديره پرس//پوليس و استقالل و اينك//ه اين موضوعات چقدر صحت دارد، گفت: خواهش//ا در اين مورد هيچ اسمي از هيچ فردي نبريد. براي حضور در هيات مديره سرخابيها گزينههاي زيادي در حال بررسي هستند اما تا قبل از قطعي و نهايي شدن، هيچ اسمي از آنها برده نخواهد ش//د چون همين موضوع حاشيهس//از ميشود. بهتر است رس//انهها هم از هيچ گزينهاي نام نبرند تا فهرست نهايي توسط وزارت ورزش به صورت رسمي اعالم شود.

معاون وزير ورزش در ورزش قهرماني و حرفهاي در پايان گفت: تالش وزارت ورزش اين اس//ت تا تكليف هيات مديره پرس//پوليس و استقالل هرچه زودتر مشخص و اسامي اعالم شود. تاكيد شخص وزير ورزش بر اين است كه هيات مديرهاي انتخاب ش//ود كه حضورش//ان به بهبود وضعيت دو باشگاه و تسريع روند كارهايشان كمك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.