باشگاهها مجاز به عقد قرارداد با بازيكنان زير 15 سال شدند

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- كميته مسابقات سازمان ليگ اعالم كرد: باشگاهها مجاز به عقد قرارداد با بازيكنان زير 15 سال هستند.

به نقل از سايت سازمان ليگ فوتبال ايران، كميته مسابقات سازمان ليگ اعالم كرد: بازيكنان با تاريخ تولد 11 دي ماه 81 تا 10 دي 1382 بهعنوانبازيكنزير51 ساللحاظشدهاندوباشگاههاميتوانندنسبتبه جذببازيكنانتاسقف52 نفربااينتاريختولدجهتحضوردرمسابقات اقدام كنند.مسابقات زير 15 سال در فصل آينده به پيشنهاد مسووالن مربوطه در كميته مسابقات سازمان ليگ و با تاييد كميته فني فدراسيون و تصويب هيات رييسه سازمان ليگ براي اولين بار برگزار ميشود. برگزاري اين بازيها با هدف كشف و رشد استعدادهاي فوتبال و به منظور پر كردن خأل بازيكنان زير 14 و 16 سال صورت ميگيرد و بازيكنان با تاريخ تولد مذكور بازيكن فعال محسوب ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.