مبارزه با ورزش شنيع زومبا!

Jahan e-Sanat - - News -

تاثيرپذيري در دنياي هنر امر رايجي است. بسياري از نويسندگان و فيلمسازان مبناي كار يا حتي جهتگيري آثارشان را وامدار هنرمندان سابق ميدانند يا حتي بودند مواردي كه اين تاثيرگذاري ناخودآگاه در ذهن هنرمند شكل گرفته و آثار او را شبيه آثار قدما كرده است.

نمونه اين اتفاق در دنياي ادبيات بس//يار است اما نكتهاي كه براي ايرانيان جذاب است تاثيرپذيري برخي از مهمترين نويس//ندگان جه//ان از انديش//مندان ايراني اس//ت. نمونه اين اتفاق بسيار اس//ت. مهمترينشان شايد تاثيرپذيري گوته، شاعر شهير آلماني از حافظ باشد، يا نوشتن رمانهاي كوئليو بر اساس آثار موالنا يا حتي اين اواخر كتاب پاموك كه سيري است در شاهنامه فردوسي.

در اين ميان سعدي نيز به عنوان متفكر و ش//اعري ايراني توانسته رد آثارش را در ميان نويسندگان و اديبان بزرگ جهان باقي بگذارد. امروز صحب//ت از تاثيرپذيري ويكتور هوگو، نويسنده معروف فرانسوي از شيخ اجل است.

مركز مطالعات هوگو وابس//ته به دانشگاه پاري//س هف//ت ميزبان همايش »س//عدي و ويكتورهوگو«بود.پسازبرگزاريهمايشهاي »سعدي و پوشكين«، »سعدي و يونس امره«، »سعدي و سروانتس«، »سعدي و متنبي« و »سعدي و كنفسيوس« در پنج سال گذشته، همايش »سعدي و ويكتور هوگو« با مشاركت رايزني فرهنگي جمهوري اس//امي ايران در فرانس//ه، معاونت فرهنگي شهر كتاب، مركز سعديشناسيومركزمطالعاتهوگووابستهبه دانشگاهپاريسهفتدرتاالركنفرانسكاپيتال پاريس با حضور سعديپژوهان و هوگوپژوهان و نيزعاقهمندانبهگفتوگويفرهنگيشاعران كاسيك ايران و فرانسه برگزار شد.

در ادام//ه اين نشس//ت، ك//وروش كمالي سروستاني، مدير مركز سعديشناسي ضمن ارائه گزارشي از عملكرد مركز سعديشناسي به تحليل ويژگيهاي آثار و انديش//ه سعدي پرداخت.

اوگفت:فرانسويانازسال4361 باسخنان دلنشينسعديبهيمنترجمه»گلستان«آشنا ش//دند و به روايت زندهياد جواد حديدي در كتاب ارزشمند »از سعدي تا آراگون«، سعدي مورد توجه و اقبال ش//اعران و نويسندگان و روشنفكران فرانسه قرار گرفت و به پيروي از او داستانها پرداختند؛ بهگونهاي كه بسياري از روشنفكران تجددطلب فرانسه او را همكيش و هممسلك خود ميپنداشتند و از هوگو گرفته تا ديدرو، نه تنها از او متاثر شدند كه هر كدام در ستايشاش مقالهاي نگاشتند.

كماليسروستاني ادامه داد: برخاف نسل اول تجددخواهان ايراني كه مقهور لعاب غربي تجدد بودند و گاه بر سعدي ميتاختند، ويكتور هوگو شاعر و نويس//نده رمانتيك فرانسوي، فارسي نميدانس//ت اما به كمك ژول مول و ارنست فوئينه از ايرانشناسان برجسته فرانسه در 25 سالگي با شاعران مشرقزمين و ايران آشنا و دلباخته انديشه و نگاه سعدي ميشد.

او افزود: هوگو در 27 س//الگي دين خود را به عشق خود به ادبيات ايران و مشرقزمين با انتشار »شرقيات« خود ادا كرد و با بهرهگيري از مضامين س//عدي در »گلس//تان« نوشت: »همه چيز گذران است، شرق عظمت خود را از دست داده است. غرب نيز به زودي از دست خواهد داد. پس چه بايد كرد؟ همان كاري كه سعدي شيراز كرده است: بايد گلستاني ساخت كه »باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان، عيش ربيعش را به طيش خريف مبدل نكند.«

مدير مركز سعديشناس//ي اظه//ار كرد: آنچه در اين ميان ميتوان به عنوان نمودهاي مشترك انديشگاني سعدي و هوگو برشمرد، انس//ان و همه آمال و آرزوها و مطلوبهايش اس//ت؛ اين دو چونان حكيمان//ي خردورز و دردآش//نا، در آثارش//ان به بيان آس//يبهاي جوامع انس//اني و راهكارهاي آن ميپردازند و برآنند تا به قدر همت خويش در اين عرصه، دس//تاوردهاي نويني را به جامعه بشري ارائه كنند. از اين رو شناخت آنها و آثارشان و كشف نقاط مشترك انديشگاني و ادبي آنها راهي است به سوي نزديك شدن فرهنگها چراكه اصوال ادبيات به مثابه عامل پيونددهنده ملتها عمل ميكند و عامل اصلي ارتباط و جريان سيال فرهنگي اس//ت. حف//ظ آن و پرداختن به آن ضرورتي انكارناپذير است. بيشك ادبيات هر سرزمين در راستاي پيوند و تفاهم فرهنگها، بزرگترين سرمايه فرهنگي و مهمترين عامل حفظ، استمرار و استقال آن است. امروزه نيز، ادبي//ات در روابط فرهنگي و جهاني اهميت فزاين//دهاي يافته اس//ت چراك//ه در برهوت بحرانهاي موجود در جهان كنوني، ادبيات و گفتمان ادبي ميتواند پلي باشد براي برقراري روابط نيك انساني ميان ملل مختلف.

در اين رويداد يكروزه كه با حضور احمد جالي، سفير ايران در يونسكو و جمال كامياب، رايزن فرهنگي ايران در پاريس برگزار ش//د، پژوهشگران ايراني و فرانسوي درباره شخصيت، آثار و افقهاي مشترك انديشگاني، شاعرانه و اخاقي سعدي و هوگو سخن گفتند.

خانم كلود ميل، رييس مركز ويكتور هوگو دانشگاه پاريس در سخنان خود تاثير ادبيات شرق و آثار سعدي بر هوگو را مورد بررسي قرار داد و گفت: آثار هوگو به ويژه كتاب شرقيات نش//ان ميدهد كه شرق در انديشه نويسنده رمانتيك فرانسوي جايگاه ويژهاي دارد.

او اف//زود: هوگو بر آن اس//ت كه افقهاي انديشه انساني در آثار شاعران مشرقزمين و از جمله سعدي، نشاندهنده عشق و توجه آنان به تعالي انس//ان است. هوگو به عنوان يكي از بنيانگذاران ادبيات رمانتيسم فرانسه از عناصر زيباييشناسي و اخاقي شاعران مشرقزمين بهره گرفته است.

فرانك لورن، اس//تاد ادبيات دانشگاه مان فرانس//ه نيز ضمن تحليل تنوع رنگ در آثار هوگو گفت: ادبيات و هنر مشرقزمين سرشار از رنگ اس//ت و در آثار هوگو نيز رنگ جايگاه ويژهاي دارد.

او افزود: ويكتور هوگو كتابي در مورد نبوغ شاعرانه دارد كه در آن به بررسي آثار شكسپير ميپردازد و در بخشي از اين كتاب به ادبيات ش//رق ميپردازد و بر آن اس//ت كه هر كس در درون خود ش//رقي دارد و بايد شرق خود را پيدا كند.

در اين رويداد، حسين بيگ باغبان، استاد دانشگاه و رييس مركز مطالعات ايراني آلزاس در استراسبورگ هم درخصوص اومانيسم سعدي گفت: سعدي ش//اعر و حكيم و معلم اخاق ايرانيان است. او در شيراز زاده شد، باليد و آثار خود را در همين شهر خلق كرد.

او اف//زود: حكايته//اي »گلس//تان« و »بوس//تان« نش//اندهنده توج//ه س//عدي ب//ه انساندوس//تي و انس//انگرايي اس//ت. نصيحتالملوكي كه ش//يوه حكمران خوب را نش//ان ميدهد و شخصيتهاي تاريخي و اس//طورهاي، ه//ر يك نم//ادي از عدالت، ب//يآزاري، ظلمگري//زي و انساندوس//تي ميشوند.

ژان م//ارك ه//ووس، مدي//ر مرك//ز ملي پژوهشهاي علمي فرانسه نيز در اين همايش ضمن بررسي تاثير آثار سعدي بر هوگو گفت: برخي از حكايات »گلس//تان« و »بوس//تان« س//عدي به گونهاي مورد توجه هوگو بوده كه از آنان به ش//كلهاي مستقيم و غيرمستقيم اس//تفاده كرده است. »شرقيات« هوگو متاثر از ادبيات ش//رق و شاعران تاثيرگذاري چون سعدي، حافظ و فردوسي است.

اين عض//و مركز هوگوشناس//ي در ادامه افزود: گوته و هوگو هر دو از طريق مترجمان و استادان برجسته شرقشناس با آثار شاعران ايران و مش//رقزمين آش//نا ش//دند و هر دو حكمت، اخاق و گرايشهاي انساندوستانه و زيباييشناسانه آن را ارج گذاشتند.

در ادام//ه علياصغ//ر محمدخاني، معاون فرهنگي ش//هر كتاب ضم//ن تبيين داليل برگزاري همايش »س//عدي و ويكتور هوگو« به نكات مشترك بين اين دو شاعر و نويسنده بزرگ جهان اشاره كرد.

او گفت: س//عدي و هوگ//و، هر دو مصلح اجتماعيبودند.نگاهسعديبهزندگياجتماعي و هنجارها و هنجارگريزيهاي اخاقي نگاهي طنزآميز اس//ت و بيش//تر خ//ود را در قالب عبارتهاي موجز نش//ان ميدهد كه هر يك از آنه//ا، با تصويري جاندار، تعارضي را كه در رفتارهاي فردي و اجتماعي ما هس//ت برما ميكند. اگرچه س//عدي متفكر سياس//ي به معناي رايج نبود اما اهميت او در تاريخ انديشه سياس//ي ايران بيشتر به اعتبار »گلستان« و رساله نصيحتالملوك« اوست كه ديدگاههاي خود را درباره اخاق و سياست و اجتماع عرضه ميكند. ويكتور هوگو نيز در آثار منظوم و منثور خود به اصاح اجتم//اع، توجه و نگرشهاي خاص اخاقي دارد. »بينوايان« ويكتور هوگو كه بس//ياري از مخاطبان ايران//ي، هوگو را با اين اثر ميشناسند، رماني است كه وضعيت جامعه فرانس//وي را در ق//رن نوزدهم تحليل ميكند و در حقيقت حماسهاي است از نوعي خاص، حماسه مردم و همچنين هجونامهاي است بيشتر خشمآگين تا طنزآميز، سرشار از سادهدليها و سخنان احساساتي ولي همواره پرتوان و بخشنده و نقدي اجتماعي و سياسي بر فرانسه آن دوران.

محمدخاني ادامه داد: سعدي و هوگو هر دو در شاعري، نويسندگي و نظم و نثر تجربه داشتند و تحول ايجاد كردند؛ هر دو به سبب فصاحت بي//ان كه در عين حال از س//ادگي برخوردار است و به سبب نبوغ پرثمر و تنوع استعداد ش//هرت دارند و در ادبيات فارسي و ادبيات فرانسه از اين نظر الگو هستند.

او افزود: سعدي و هوگو هر دو اين شانس را داشتهاند كه در موارد مختلف، آثارشان در زمان خودش//ان و تاكنون در موارد مختلف و در كشورش//ان و در س//اير مناط//ق ديگر انعكاس وس//يعي به همراه داش//ته باش//د؛ همچنين هر دو از نيرومندترين و متنوعترين استعدادهاي ادبي و هنري زمان خود بودند و هر دو در شعر غنايي، شاهكارهايي در زبان خود آفريدند و هر دو به انس//ان و بازگويي احساس//ات و تاثرهاي گروه بزرگ انسانها توجه خاص داشتند.

مع//اون فرهنگي ش//هر كتاب همچنين درباره ترجمه و انتش//ار آثار هوگو در ايران گفت: بيشترين ترجمه آثار هوگو به فارسي به »بينوايان« اختصاص دارد كه تاكنون 17 مترجم آن را ترجمه كردهاند و بيش از 231 بار منتشر شده است. اثر بعدي »گوژپشت نتردام« با 117 چاپ اس//ت كه 15 مترجم آن را به فارس//ي برگرداندهاند. »مردي كه ميخندد« اثر ديگري اس//ت كه با ترجمه ش//ش مترجم و با 61 چاپ در جايگاه سوم است. پس از اين سه اثر، »اشعار منتخب« و »آخرين روز يك محكوم« هر كدام با هفت چ//اپ، با فاصله معناداري در جايگاه بعدي قرار ميگيرند.

فرانسيس ريشارد، نويسنده و ايرانشناس فرانس//وي نيز در سخنراني در اين نشست علم//ي به بررس//ي نس//خههاي خطي آثار س//عدي در كتابخانههاي فرانسه پرداخت و گفت: تنوع آثار س//عدي اعم از »كليات«، »غزليات«، »بوستان«، »گلستان« و »قصايد« موجب شده است نسخههاي خطي سعدي در كتابخانههاي فرانسه بيش از ديگر شاعران ايراني باشد.

او در ادامه ضمن معرفي برخي از معتبرترين نسخههايخطيسعدي،ابرازاميدواريكردكه در آينده همه اين نسخهها به صورت ديجيتال در اختيار پژوهشگران قرار گيرد.

در پايان اين نشس//ت علم//ي ليلي انور، استاد دانشگاه پاريس به بررسي و جمعبندي سخنرانيهايارائهشدهپرداختوگفت:مقاالت ارائهشده در همايش امروز نشان داد كه نه تنها كاس//يكهاي ادبيات جهان هنوز ماندگار و مورد توجه هستند، بلكه بزرگان ادبيات جهان با افق نگاهي گسترده همانديشان و همكيشان ادبي و انساني خود را بازميشناسند.

او اف//زود: اي//ن هماي//ش نش//ان داد كه گفتوگوهاي ادبي، گفتوگوي فرهنگهاي ملل مختلف اس//ت و راهي روشن براي درك و احترام متقابل.

توجه! اين متن كاما س//اختگي اس//ت. بنابراين خواهشمنديم با ما كاري نداشته باشند! مصوبه شوراي تامين امنيت ورزش بانوان كشور؛ اين شورا ضمن محكوم كردن هر نوع حمات تروريستي، در مورد ورزش شنيع و پست فطرت زومبا اعام موضع مينمايد و آن را خاف موازين و چارچوبهاي عرفي قلمداد ميكند.

بنا به گزارشات رسيده، زومبا ورزشي سراسر زشتي، پليدي، ناجوري و لبريز از گستاخي است. عليالظاهر اين ورزش كثيف يكي از پرتحركترين ورزشهاي موجود است كه متاسفانه در آن با رذالت تمام باال و پايين ميپرند. از آنجايي كه كلمه تحرك با كلماتي مثل محرك و تحريك همخانواده است، اين شورا بر خود الزم ميبيند انجام اين ورزش را در تمامي اماكن عمومي و خصوصي و حتي در منازل شخصي ممنوع اعام نمايد.

در جايي كه ما در فرهنگ غني خودمان ورزشهايي همچون ورزش باستاني و زورخانهاي را داريم نيازي نيست جوانان ما به ورزشهاي ابداعي غرب دس//ت بياويزند تا فيتنس شوند. لذا از هموطنان عزيز خواهشمنديم اگر در هر نقطهاي از كشور موارد مشكوكيازانجامزومباياهرعملشبيهبهزومبارامشاهدهكردند، ابتدا هر چه سريعتر روي خود را از صحنه برگردانند تا روحشان آلوده نشود و سپس مراتب را به اين شورا خبر دهند تا در اسرع وقت، خاك ميهن از لوث وجود زومبا و زومبابازان پاك شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.